Μαθήματα

Πρώτο έτος σπουδών

1η Περίοδος (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος)

Διοικητικη και Ηγετικες Ικανοτητες

Περιγραφή
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Μάνατζμεντ
 • Θεμελιώδη νοητικά εργαλεία συστημική σκέψη
 • Μάνατζμεντ στον 21ο αιώνα: Ένα μοντέλο διαρκούς επιτυχίας
 • Θεμελιώδη νοητικά μοντέλα: Δημιουργική λήψη απαφάσεων
 • Εισαγωγή στον οργανωτικό σχεδιασμό
 • Βασικές προσεγγίσεις οργανωτικού σχεδιασμού
 • Ανάθεση εργασίας: Περίπτωση «Οργανωτική Δομή»
 • Εισαγωγή στην ηγεσία-συστημική προσέγγιση
 • Ηγετικοί ρόλοι: ένα σύγχρονο μοντέλο
 • Ηγετικά στύλ
 • Εκτροχιασμός ηγετών
 • Ανάπτυξη ηγετών
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές το βασικό εννοιολογικό υπόβαθρο του Μάνατζμεντ και τα θεμελιώδη ζητήματα αυτού
 • Να αντιληφθούν γιατί τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης δεν είναι επαρκή για τον 21ο αιώνα και ν’ αποκτήσουν μια πλήρη και σαφή εικόνα για το μοντέλο Μάνατζμεντ που απαντά με αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις και να εξασφαλίζει τη διαρκή επιτυχία.
 • Να αντιληφθούν όλες τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τη διαρκή επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών, τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών και την αναγκαιότητα εναρμόνισης τους
 • Να αποκτήσουν τη βασική γνώση σχετικά με τα κύρια ζητήματα του οργανωτικού σχεδιασμού
 • Να κατανοήσουν τους νέους ηγετικούς ρόλους και τις ικανότητες μέσω των οποίων οι επιτυχημένοι μάνατζερ-ηγέτες οδηγώντας τις εξελίξεις, εξασφαλίζουν τη διαρκή επιτυχία των επιχειρήσεων και τη δική τους.
 • Να διαγνώσουν και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων τους και να σχεδιάσουν τη βελτίωση αυτών.

Οικονομικα για Στελεχη Επιχειρησεων

Περιγραφή

Ζήτηση, προσφορά και αγορές. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μελέτη της επιχείρησης. Αγορές και οικονομική πολιτική. Εργαλεία οικονομικής πολιτικής και περιορισμοί σε κλειστή και ανοικτή οικονομία. Μαθήματα οικονομικής πολιτικής. Τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη και Ελλάδα.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξηγήσει πως σκέπτονται και εργάζονται οι σημερινοί οικονομολόγοι, όπως επίσης να τους προσφέρει εργαλεία για την κατανόηση και αξιολόγηση οικονομικών φαινομένων.

2η Περίοδος (Νοέμβριος - Ιανουάριος)

Χρηματοοικονομικη Λογιστικη

Περιγραφή

Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες του ΜΒΑ για στελέχη του ΟΠΑ. Αποσκοπεί να αναπτύξει και εμβαθύνει την κατανόηση των φοιτητών σχετικά με το ρόλο και τη χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Το μάθημα υιοθετεί μια διεθνή προσέγγιση σε θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής, με δεδομένη την αυξανόμενη ενσωμάτωση της Ελληνικής οικονομίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, γίνονται αναφορές σε θέματα λογιστικής πρακτικής στην Ελλάδα και συγκρίσεις με τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν ενδυναμώσει την ικανότητά τους να λάβουν ή να κατανοήσουν ορθολογικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Ιδιαίτερα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, και να αξιολογήσουν τις επιδόσεις και την χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης.

Ποσοτικες Μεθοδοι Επιχειρ. Αποφασεων

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι» είναι να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συγκεκριμένα στη διαδικασία ανάλυσης, ορισμού, αναπαράστασης και επίλυσης των σύνθετων επιχειρησιακών και στρατηγικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στα θέματα οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.

Το μάθημα θα εστιάσει σε ζητήματα που αφορούν

 • στην μαθηματική διατύπωση προβλημάτων από το χώρο της διοικητικής επιστήμης, χρησιμοποιώντας τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού
 • στο σχεδιασμό και στη χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης, ικανών να επιλύσουν σύνθετα και ρεαλιστικά προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο, εντός αποδεκτών χρονικών διαστημάτων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς στόχους και περιορισμούς που διέπουν τα επιχειρηματικά προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν
 • Διακρίνουν τις υπολογιστικές ιδιότητες και τα υπολογιστικά χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρηματικών προβλημάτων
 • Επιλέγουν και να προτείνουν την κατάλληλη ποσοτική μέθοδο για την επίλυση τους
 • Αναπτύσσουν μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού και δέντρα αποφάσεων
 • Σχεδιάζουν προσεγγιστικές ποσοτικές μεθόδους για προβλήματα μεγάλου όγκου δεδομένων.
 • Συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των παραπάνω ποσοτικών μεθόδων στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.

3η Περίοδος (Ιανουάριος - Μάρτιος)

Οργανωσιακη Συμπεριφορα – Διοικηση Ανθρωπινων Πορων

Περιγραφή
 • Οργανωσιακές ικανότητες και ο στρατηγικός ρόλος του διανοητικού, κοινωνικού και συναισθηματικού κεφαλαίου, προσωπικότητα και στάσεις στο χώρο οργανώσεων, αναθέσεις ομαδικών εργασιών
 • Θεωρίες και τεχνικές παρακίνησης-κινητοποίησης, ενδυνάμωση, ανάθεση μελέτης περιπτώσεων παρακίνησης
 • Συζήτηση μελέτης περίπτωσης, προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της ομάδας
 • Δυναμική ομάδας, στάδια, πρακτικές ανάπτυξης
 • Διαπροσωπική επικοινωνία
 • Ρόλοι και λειτουργία ΔΑΔ, προσλήψεις, αξιολόγηση απόδοσης
 • αμοιβές, κίνητρα
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος είναι η απόκτηση από τους φοιτητές του βασικού εννοιολογικού και θεωρητικού υποβάθρου της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς ούτως ώστε ως ηγετικά στελέχη να κατανοούν και να χειρίζονται αποτελεσματικά:

 • τις κυρίες διαστάσεις της προσωπικότητας, τις κύριες στάσεις και συμπεριφορές στα πλαίσια των οργανώσεων
 • τα ζητήματα παρακίνησης – κινητοποίησης των εργαζομένων
 • τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τη δυναμική των αποτελεσματικών ομάδων και της συνεργασίας
 • τα κύρια ζητήματα της διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 • Η απόκτηση του βασικού εννοιολογικού υποβάθρου της Δ.Α.Δ ούτως ώστε να κατανοήσουν:
 • τους ρόλους και τις λειτουργίες της ΔΑΔ
 • τις ευθύνες και τους ρόλους των γραμμικών στελεχών στις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ, όπως οι προσλήψεις, η αξιολόγηση και οι αμοιβές.

Μαρκετινγκ

Περιγραφή

Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει την κομβική σημασία του μάρκετινγκ στην επιτυχία και τη μακροβιότητα μιας επιχείρησης. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τον ρόλο και τη σπουδαιότητα του μάρκετινγκ και να γνωρίσουν τα μοντέλα, τα εργαλεία, τις εφαρμογές και τις βέλτιστες πρακτικές του μάρκετινγκ. Ξεκινώντας από τη χρησιμότητα, τις εφαρμογές και τα εργαλεία της έρευνας αγοράς, συζητούνται θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά καταναλωτή, την πειθώ και την αρχιτεκτονική των επιλογών, όπως επίσης και οι αποφάσεις και τα στοιχεία που συνθέτουν τον στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ και την εκπόνηση ενός πλάνου μάρκετινγκ.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τη λογική, τη φιλοσοφία, τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να εκτιμήσουν τη συμβολή του μάρκετινγκ στη δημιουργία, επικοινωνία και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • Να έχουν κατανοήσει τη σπουδαιότητα της σωστής χρήσης της έρευνας αγοράς.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πειθώ και την αρχιτεκτονική των επιλογών.
 • Να γνωρίζουν τα στάδια και τις διαδικασίες της εκπόνησης ενός στρατηγικού πλάνου μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να εκτιμήσουν τις πολυεπίπεδες αποφάσεις του προϊοντικού χαρτοφυλακίου
 • Να γνωρίζουν τον πολύπλευρο ρόλο της συσκευασίας και της τιμολόγησης
 • Να έχουν κατανοήσει τη σπουδαιότητα της δημιουργίας και διατήρησης μακροπρόθεσμων σχέσεων με πελάτες.

4η Περίοδος (Μάρτιος - Μάιος)

Πληροφοριακα Συστηματα Διοικησης

Περιγραφή

Η σημασία της πληροφορικής για οργανισμούς με θέματα όπως: αρχές της διοικητικής των πληροφοριακών συστημάτων, στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα, αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών και πληροφορική, ο ρόλος της πληροφορικής στην διαχείριση των αλλαγών, εναρμόνιση επιχειρηματικής και πληροφοριακής πολιτικής. Η χρήση και αξιοποίηση της πληροφορικής με θέματα όπως: υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων, υποστήριξη επιχειρησιακών λειτουργιών, διαχείριση δεδομένων και γνώσεων, ολοκλήρωση διαδικασιών, αξιοποίηση επιχειρησιακών πόρων (ΕRP). Δικτυακή διάσταση και πληροφορική με θέματα όπως Internet, Groupware, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, ηλεκτρονικές πληρωμές, επιπτώσεις της ψηφιακής οικονομίας (διαμεσολαβητές, ιδεατός οργανισμός). Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων με θέματα όπως: προγραμματισμός των πληροφοριακών συστημάτων, οικονομική διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση του τμήματος πληροφοριακών συστημάτων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές διαστάσεις της χρήσης της πληροφορικής σε οργανισμούς και τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική αξιοποίηση της.
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές το αναγκαίο εννοιολογικό υπόβαθρο για να κατανοούν τα θέματα που αντιμετωπίζει το μάνατζμεντ της επιχείρησης όσον αφορά στην πληροφορική.
 • Να γνωρίζουν οι φοιτητές τις κύριες λειτουργίες στη σωστή διαχείριση της πληροφορικής σε οργανισμούς και τα βασικά θεωρητικά και πρακτικά μοντέλα που βοηθούν στο μάνατζμεντ της λειτουργίας αυτής.
 • Να μπορούν να κάνουν μια συνολική απεικόνιση της κατάστασης της πληροφορικής σε ένα οργανισμό και να προτείνουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών από πλευράς γενικής διεύθυνσης.

Χρηματοοικονομικη Διοικηση

Περιγραφή
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση: α) ευθύνες των οικονομικών διευθυντών των εταιρειών, β) η απόφαση για επένδυση, η απόφαση να επενδύουν σε στοιχεία του ενεργητικού, όπως εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και τεχνογνωσία, γ) η απόφαση χρηματοδότησης, η επιλογή του πώς να πληρώσει για τις επενδύσεις αυτές, δ) στόχοι δημοσιονομικής διαχείρισης, και ε) συγκρούσεις συμφερόντων που ανακύπτουν σε μεγάλους οργανισμούς και μηχανισμοί που ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντα των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών.
 • Ανάλυση Ταμειακών Ροών για επενδυτικές αποφάσεις: α) η αξία του χρόνου για τα χρήματα, β) εκτίμηση των καθαρών ταμιακών ροών, γ) σταδιακή αύξηση ταμειακών ροών, δ) ονομαστικές και πραγματικές ταμειακές ροές, και ε) ξεχωριστές επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις,
 • Capital Budgeting: α) περίοδος απόσβεσης, β) καθαρή παρούσα αξία, γ) έκπτωση, περίοδος αποπληρωμής, δ) ο δείκτης κερδοφορίας, ε) εσωτερικός βαθμός απόδοσης, και στ) τα κριτήρια επενδύσεων, όταν αλληλεπιδρούν τα έργα.
 • Χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια: α) το επιχειρηματικό κεφάλαιο, β) αρχική δημόσια προσφορά, γ) δικαιώματα, δ) οι ασφαλιστές, και ε) ιδιωτικές τοποθετήσεις
 • Χρηματοδότηση Ομολόγων: α) τα χαρακτηριστικά των ομολόγων, β) οι τιμές των ομολόγων και των αποδόσεων, γ) εταιρικά ομόλογα, ε) οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, και στ) ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.
 • Ευκαιριακό Κόστος Κεφαλαίου: α) ποσοστά επιστροφής, β) μέτρηση του κινδύνου, γ) μοντέλο αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, δ) κόστος ιδίων κεφαλαίων, ε) το κόστος του χρέους, στ) κόστος προνομιούχων μετοχών, και ζ) σταθμισμένο μέσο κόστος του κεφαλαίου.
 • Εφαρμογές και Περιπτώσεις: α) προϋπολογισμός κεφαλαίου, β) αποτίμηση ομολόγων, γ) κόστος της εκτίμησης του κεφαλαίου, και δ) λειτουργία και χρηματοοικονομική μόχλευση.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας και τους κύριους δεσμούς του με τους επιχειρησιακούς στόχους.
 • Εφαρμόζουν τις βασικές θεωρίες και τεχνικές του Corporate Finance.
 • Εξηγούν και να αναλύουν τη σχέση μεταξύ οικονομικών και της διακυβέρνησης.
 • Κατανοούν την έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές έννοιες διαχρονικής αξίας.
 • Να επιδεικνύουν την ικανότητα να αξιολογούν τις επενδυτικές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από τεχνικές αξιολόγησης.
 • Περιγράφουν τις κύριες κατηγορίες των τίτλων που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια.
 • Κατανοήσουν το πώς οι επιχειρήσεις κάνουν αρχικές δημόσιες προσφορές και τις δαπάνες των εν λόγω προσφορών.
 • Κατανοήσουν τη λίστα με τα βασικά χαρακτηριστικά που συνήθως περιγράφονται στο συμβόλαιο ομολόγων, επίσης πως περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ομολόγου, και να υπολογίζουν την απόδοσή του μέχρι τη λήξη και να εντοπίζουν τις κυριότερες κατηγορίες αξιολογήσεων των ομολόγων.
 • Περιγράφουν και να υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου για τις επιχειρήσεις.

5η Περίοδος (Μάιος - Ιούλιος)

Διοικηση Παραγωγης και Διαδικασιων

Περιγραφή

Εισαγωγή – Περιγραφή των συστημάτων παραγωγής. Ιστορική αναδρομή της Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών. Βιομηχανικά συστήματα. Σχεδιασμός προϊόντων και κατεργασιών. Πρόβλεψη ζήτησης. Επιλογή τοποθεσίας. Σχεδιασμός μονάδων και Συστήματα μεταφοράς υλικών. Ποσοτικός προγραμματισμός παραγωγής και διαχείριση αποθεμάτων. Χρονικός προγραμματισμός παραγωγής. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας κι ολικό μάνατζμεντ ποιότητας – TQM

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό, ανάλυση, ανασχεδιασμό, βελτιστοποίηση και λειτουργική Διοίκηση Βιομηχανικών-Κατασκευαστικών Εταιριών και Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και στην προβολή της ανάγκης για αποτελεσματικό μάνατζμεντ των περιορισμένων πόρων των συστημάτων που τις αποτελούν. Μέσα από το μάθημα, ο φοιτητής θα μπορέσει να κατανοήσει την οργανωτική δομή και τα ουσιώδη στοιχεία - υποσυστήματα - λειτουργίες ενός Συστήματος Παραγωγής ή Παροχής Υπηρεσιών. Συνάμα, θα αποκτήσει και μια ουσιώδη γνώση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα Συστήματα Παραγωγής ή Παροχής Υπηρεσιών κατά το σχεδιασμό και τη λειτουργία τους, καθώς και των μεθόδων επίλυσης των προβλημάτων αυτών τόσο με αναλυτικές όσο και με υπολογιστικές τεχνικές. Στη θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνονται όλες οι περίπλοκες επιχειρησιακές διαδικασίες που συνθέτουν τις δυναμικές λειτουργικές δομές των εταιριών, π.χ., σχεδιασμός προϊόντων-υπηρεσιών, προβλέψεις ζήτησης, χρονικός και ποσοτικός προγραμματισμός πόρων, επιλογή τοποθεσίας και χωροταξικός σχεδιασμός, καθώς και ποιοτικός έλεγχος. Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες κάθετες αγορές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οριοθετούνται τα πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα που διέπουν τη λειτουργία τους και αναλύονται οι σύγχρονες στρατηγικές και τακτικές Διοίκησης τους.

 

Δεύτερο έτος σπουδών

1η Περίοδος (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος)

Επιχειρησιακη Στρατηγικη

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελείται από πέντε βασικές ενότητες που αναφέρονται στα εξής:

 • Εισροές για εκκίνηση στρατηγικής σκέψης: Δίνεται η πολυπλοκότητα της έννοιας της στρατηγικής. Εξετάζονται απόψεις της στρατηγικής ως «προσαρμογή» στο περιβάλλον (environmental determinism), αλλά και ως δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων (resource based view). Γίνεται παρουσίαση και αξιολόγηση της εταιρικής αποστολής και οράματος.
 • Διαμόρφωση και είδη στρατηγικής: Μελετώνται οι στρατηγικές επιλογής εύρους και είδους δραστηριοτήτων για μια επιχείρηση (corporate strategy) καθώς και οι στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive strategy) σε διαφορετικά εξωτερικά περιβάλλοντα. Αναζητείται η φύση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αντλώντας από εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις.
 • Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής: Παρουσιάζονται μοντέλα αξιολόγησης στρατηγικής. Επίσης, γίνεται αναφορά στο στάδιο μετατροπής της στρατηγικής σε προγράμματα με δράσεις και ενέργειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: λειτουργικές στρατηγικές, δομές και συστήματα.
 • Τρόποι υλοποίησης στρατηγικής: Εξετάζεται η υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων, συμμαχιών ή ίδιας ανάπτυξης. Παρέχονται τρόποι πιο αποτελεσματικής υλοποίησης των επιλογών αυτών.
 • Λήψη στρατηγικών αποφάσεων: Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παγίδες στη στρατηγική σκέψη.
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εξετάζει ένα σύνολο από έννοιες, πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία για την διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης και την υλοποίησή της. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:

 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες στρατηγικής και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία και την επιχειρηματική πρακτική,
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις τεχνικές και τις μεθόδους στρατηγικής ανάλυσης, να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους,
 • Nα βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πως διαμορφώνεται η στρατηγική, με δεδομένο έναν αριθμό στρατηγικών επιλογών (οι οποίες περιλαμβάνουν: το εύρος και είδος δραστηριοτήτων, την ανταγωνιστική στρατηγική, την υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εξαγορών/συγχωνεύσεων/συμμαχιών/ίδιας ανάπτυξης και τον χρονισμό των κινήσεων στρατηγικής),
 • Να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις βέλτιστες επιλογές στρατηγικής,
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική υλοποίηση η κατάλληλη οργάνωση, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, αξίες, κουλτούρα,
 • Να εμβαθύνουν στις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής.

Επιλογής

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περιγραφή
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ CASE:BAY-MADISON
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ CASE: KENDAL – VETMΑΤ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ CASE: ARBITRON
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ SPSS
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να γίνει ο φοιτητής ένας ευφυής χρήστης της έρευνας αγοράς. Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές με σαφή τρόπο τη λογική της έρευνας μάρκετινγκ, τους διάφορους τύπους της έρευνας μάρκετινγκ, τη διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ και το ρόλο που διαδραματίζει η έρευνα μάρκετινγκ στη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, μεγάλο μέρος του μαθήματος θα αφιερωθεί στη μεθοδολογία διεξαγωγής μιας ολοκληρωμένης έρευνας αγοράς.

Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να:

 • βελτιώσουν τις ικανότητές τους στον σωστό ορισμό του ερευνητικού προβλήματος. Μόνο όταν το ερευνητικό πρόβλημα έχει οριστεί με σωστό τρόπο, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποδειχθούν χρήσιμα
 • αναπτύξουν τις ικανότητές τους να αξιολογούν κριτικά διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες και να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη μεθοδολογία για κάθε περίπτωση
 • αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία μία έρευνα αγοράς – ορισμός του προβλήματος, σχεδιασμός εργαλείου συλλογής στοιχείων, επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας, συλλογή στοιχείων, ανάλυση στοιχείων και σύνταξη αναφοράς των αποτελεσμάτων
 • εξοικειωθούν με τις διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες ανάλυσης στοιχείων, που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αγοράς.
Το μάθημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους να αξιολογούν κριτικά τα διάφορα στάδια μιας έρευνας αγοράς.

Χρηματοοικονομικη Αναλυση

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας του οικονομικού διευθυντή μίας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τη διαδικασία λήψης απόφασης για θέματα που αφορούν στο κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης όπως, διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση ρευστών διαθεσίμων, πιστωτική πολιτική, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση και μερισματική πολιτική. Για το κάθε ένα από τα θέματα αυτά, εξετάζουμε βέλτιστες πρακτικές από διάφορες επιχειρήσεις και την επίπτωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού στην εταιρική κερδοφορία και ρευστότητα. Το μάθημα ολοκληρώνεται σε έξι διαλέξεις. Σε κάθε διάλεξη δίνεται υλικό προς μελέτη καθώς και μια μελέτη περίπτωσης ή άσκηση.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Κατανοούν την έννοια του κεφαλαίου κίνησης και την επίδρασή του στην απόδοση της επιχείρησης.
 • Αναγνωρίζουν πως η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης επηρεάζει τη σχέση μεταξύ επιχειρηματικού κινδύνου και κερδοφορίας καθώς και ρευστότητας και κερδοφορίας.
 • Μπορούν να φέρουν εις πέρας μια ανάλυση ώστε να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
 • Εξετάσουν και διαχειριστούν τη λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση της επιχείρησης.

Δημιουργικη Ληψη Αποφασεων

Περιγραφή

Το μάθημα "Δημιουργική Λήψη Αποφάσεων" επιδιώκει να αποδείξει στην πράξη ότι η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα, η οποία διδάσκεται και μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα ενός manager να παράγει καινοτόμες ιδέες και λύσεις στα σύνθετα και ασαφώς ορισμένα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζει. Επειδή τα ασαφώς ορισμένα προβλήματα δεν είναι δυνατό να επιλυθούν με κάποιο ποσοτικό/υπολογιστικό τρόπο λόγω α) είτε της γενικής/ασαφούς διατύπωσης που τα χαρακτηρίζει (για να εκφράσει κάποιος κάτι ποσοτικά/μαθηματικά πρέπει αυτό να εκφράζεται με ακριβή/συγκεκριμένο τρόπο) β) είτε της μεγάλης πολυπλοκότητας που τα χαρακτηρίζει, με την έννοια ότι κάποιοι παράμετροι του εξεταζόμενου προβλήματος δεν μπορούν να εκφρασθούν με υπολογιστικό τρόπο, η αντιμετώπιση και επίλυση τους απαιτεί την εφαρμογή μιας τόσο δημιουργικής όσο και συστηματικής μεθοδολογίας, γνωστής ως «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δημιουργικής Λήψης Αποφάσεων».

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να διακρίνουν τα ασαφώς ορισμένα προβλήματα από τα σαφώς ορισμένα προβλήματα.
 • Αναγνωρίζουν τα νοητικά εμπόδια στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης των ασαφως ορισμένων προβλημάτων.
 • Προσδιορίζουν το σωστό προς επίλυση ασαφές πρόβλημα.
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν μεθοδολογικά πλαίσια παραγωγής λύσεων.
 • Θέτουν σωστά τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μετά την επίλυση των σωστών προβλημάτων.
 • Αξιολογούν τις λύσεις που έχουν παράγει με σκοπό την επιλογή της καλύτερης αυτών.
 • Λαμβάνουν έναν συνδυασμό από σημαντικές και λιγότερο σημαντικές αποφάσεις.

Τεχνικες Μεθοδοι Επεξεργασιας Μεγαλων Δεδομενων

Περιγραφή

Αυτό το μάθημα επιλογής έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους φοιτητές EMBA σε μεγάλες έννοιες διαχείρισης δεδομένων, όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των μεγάλων εφαρμογών δεδομένων. Το μάθημα πρόκειται να καλύψει θέματα που σχετίζονται με τη μοντελοποίηση δεδομένων, SQL, επιχειρηματική ευφυΐα, αναλυτικά, εργαλεία οπτικοποίησης και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης δεδομένων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές EMBA θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάσουν μια σχεσιακή βάση δεδομένων
 • Χρησιμοποιήσουν SQL για να γράψουν απλά και κάπως περίπλοκα ερωτήματα
 • Σχεδιάσουν ένα απλό σχήμα αστεριού για μια αποθήκη δεδομένων και δημιουργήστε αναφορές OLAP
 • Χρησιμοποιήσουν ένα δημοφιλές εργαλείο απεικόνισης για την ανάλυση δεδομένων
 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης δεδομένων επόμενης γενιάς

2η Περίοδος (Νοέμβριος - Ιανουάριος)

Επιλογής

Διοικητικη Λογιστικη

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα θέματα της κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργικών προϋπολογισμών, της ανάλυσης των αποκλίσεων που προκύπτουν από αυτούς, της ανάλυσης σχέσεων κόστους, όγκου, κέρδους, τιμής προϊόντος καθώς και των αποφάσεων που επηρεάζονται από τις σχέσεις αυτές και της αξιολόγησης τμημάτων μιας επιχείρησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-commerce)

Περιγραφή

Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet και των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά την τελευταία δεκαετία έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων, επιχειρήσεων και πελατών-καταναλωτών, δημόσιας διοίκησης και πολίτη. Μέσα από έναν παγκόσμιο δικτυακό ιστό σε συνδυασμό με νέες τεχνολογικές υποδομές και επιχειρηματικά μοντέλα παρέχονται ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελεσματικότερη διαχείριση διεπιχειρησιακών διαδικασιών, άμεση δια-δραστική επικοινωνία αλλά και διεκπεραίωση συναλλαγών με επιχειρηματικούς πελάτες, καταναλωτές και πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει ακριβώς τα θέματα αυτά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) μέσα από μία επιχειρηματική προσέγγιση και αναφορά σε πολλαπλές μελέτες περίπτωσης (αρκετές μάλιστα Ελληνικές), δίνοντας έμφαση στον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης και χρήσης καινοτομικών εφαρμογών Η.Ε. καθώς και στην ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποιώντας το Internet.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί ώστε οι σπουδαστές:

 • να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και αρχές του ΗΕ και τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική αξιοποίηση του
 • να αποκτήσουν το αναγκαίο εννοιολογικό υπόβαθρο για να κατανοήσουν τα θέματα που αντιμετωπίζει το μάνατζμεντ της επιχείρησης μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον του ΗΕ
 • να κατανοήσουν τις βασικές τεχνολογικές πλατφόρμες Η.Ε. και τη δυνατότητα αξιοποίησης τους (δίνοντας έμφαση στα ηλεκτρονικά καταστήματα)
 • να έχουν δυνατότητα αξιολόγησης του τρόπου που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σήμερα.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή

Το μάθημα εξετάζει τον συνολικό κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου ή προγράμματος. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στον ορισμό και την επιλογή ενός έργου, την οργάνωση και τη δομική ανάλυση του έργου, τον χρονικό προγραμματισμό, τη διαχείριση πόρων και κόστους, καθώς και τον έλεγχο της εκτέλεσης και την αξιολόγηση της προόδου του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση μεθόδων χρονικού προγραμματισμού (CPM, PERT), την ανάλυση της σχέσης κόστους-χρονικής διάρκειας, την εξομάλυνση πόρων (resource levelling), καθώς και την εφαρμογή τεχνικών παρακολούθησης και ελέγχου (Earned Value) της εκτέλεσης των έργων και προγραμμάτων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • ορίζουν με συστηματικό τρόπο το αντικείμενο, το εύρος, τους στόχους και τη βασική δομή ενός έργου
 • εφαρμόζουν τεχνικές για την επιλογή του κατάλληλου έργου προς υλοποίηση
 • σχεδιάζουν και αναλύουν την οργανωτική δομή του έργου (Δομή Ανάλυσης Εργασιών - WBS)
 • εκτελούν τον χρονικό προγραμματισμό του έργου με τις μεθόδους CPM και PERT
 • προγραμματίζουν τις απαιτήσεις πόρων και να εφαρμόζουν τεχνικές εξομάλυνσης πόρων (resource levelling)
 • ελέγχουν τη χρονική κατανομή του κόστους και να εφαρμόζουν τεχνικές για την επίσπευση (χρονική συμπίεση) του έργου
 • εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές (Earned Value Method) για τον έλεγχο της προόδου του έργου
 • εκτελούν τις κατάλληλες εργασίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Περιγραφή

Η καινοτομία είναι κριτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και γενικότερα την οικονομία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Σήμερα, οι μάνατζερ καλούνται να καινοτομήσουν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης και, γενικότερα, η καινοτομία προβάλλεται ως μέσο για μια πιο βιώσιμη οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη. Καινοτομία σημαίνει πρωτοτυπία σε προϊόντα, διαδικασίες ή διοικητικές πρακτικές και συνδέεται με την άνοδο των κερδών λόγω της μοναδικότητας στην προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών κλπ. Δεδομένου τα παραπάνω, είναι επιτακτική η ανάγκη οι ηγέτες και οι μάνατζερ των επιχειρήσεων να σκέφτονται δημιουργικά και να ακολουθούν διαδικασίες με τις οποίες αυτή η δημιουργική σκέψη να μπορεί να διοχετεύεται σε καινοτόμες δράσεις που αποδίδουν στην αγορά. Σ' αυτό το πλαίσιο, στόχος μας είναι να γίνουν κατανοητοί οι όροι "καινοτομία" και "δημιουργικότητα" ως φαινόμενα και ως διαδικασίες στις επιχειρήσεις και οι τρόποι με τους οποίους τις διαχειριζόμαστε και τις ενισχύουμε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Το μάθημα στοχεύει στο να ανοίξει το "μαύρο κουτί" της καινοτομίας και της δημιουργικότητας και να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες, πλαίσια και μεθόδους που θα τους διευκολύνουν στην βαθύτερη κατανόηση και τη διαχείριση της καινοτομίας.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να αναπτύσσουν την καινοτομία σε μία επιχείρηση με ένα σύνολο διαφορετικών τρόπων,
 • Να αξιολογούν τη απόδοση της επιχείρησης σε θέματα καινοτομίας και να προτείνουν ενέργειες που ενισχύουν την απόδοση της καινοτομίας,
 • Να αντιλαμβάνονται τη δημιουργικότητα ως φαινόμενο της επιχείρησης και να γνωρίζουν πώς αυτή μπορεί να αναπτυχθεί,
 • Να σχεδιάζουν επιχειρησιακές διαδικασίες που στηρίζουν τη δημιουργικότητα και τον μετασχηματισμό της σε καινοτομία
 • Να εφαρμόζουν μεθόδους και εργαλεία για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (όπως οι προσεγγίσεις καθοδηγούμενης δημιουργικότητας, ο κύκλος ζωής προϊόντων και τεχνολογίας, το Stage-Gate Model και τα 10 Types of Innovation).

Μαρκετινγκ Υπηρεσιων

Περιγραφή

Ο τομέας των υπηρεσιών είναι η κυρίαρχη οικονομική δύναμη παγκοσμίως και οι πρακτικές μάρκετινγκ και διαχείρισης στον τομέα αυτό εξελίσσονται ταχύτατα. Ως εκ τούτου, υπάρχει ένα αυξανόμενο ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον στον τομέα των υπηρεσιών, όπου τα μοντέλα επιχειρηματικής και εμπορικής πρακτικής που βασίζονται στην κατασκευή δεν είναι πάντοτε χρήσιμα, συναφή και κατάλληλα. Οι οργανώσεις υπηρεσιών διαφέρουν σε πολλά σημαντικά σημεία, δημιουργώντας μια σειρά από ενδιαφέρουσες προκλήσεις για τους διαχειριστές και απαιτώντας έτσι μια διακριτή προσέγγιση στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια εκτεταμένη κατανόηση των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών και των συνεπειών τους και να εξοικειώσει τους μαθητές με μοντέλα μάρκετινγκ υπηρεσιών, εφαρμογές και βέλτιστες πρακτικές, ως τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης των μοναδικών προκλήσεων στις υπηρεσίες.

3η Περίοδος (Ιανουάριος - Μάρτιος)

Επιλογής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Περιγραφή
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Πωλήσεων
 • Στόχοι Πωλήσεων
 • Καθορισμός Δύναμης Πωλητών
 • Πρόσληψη Πωλητών/ Εκπαίδευση Πωλητών/Αμοιβή Πωλητών/Αξιολόγηση Πωλητών
 • Υποκίνηση Πωλητών
 • Μοντέλα Πωλήσεων
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η διοίκηση και οργάνωση πωλήσεων περιλαμβάνει τρία αλληλένδετα στάδια: (1) το στάδιο του προγραμματισμού / σχεδιασμού του στρατηγικού προγράμματος πωλήσεων, (2) το στάδιο της υλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος πωλήσεων και (3) το στάδιο της αξιολόγησης και ελέγχου της απόδοσης των πωλήσεων. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε κάθε στάδιο.

Το μάθημα θα καλύψει όλες τις σχετικές δραστηριότητες του στρατηγικού σχεδιασμού των πωλήσεων διαδοχικά. Πρώτα, θα αναλυθεί η αναγκαιότητα της «συμμόρφωσης» του προγράμματος πωλήσεων με το πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης. Στη συνέχεια, θα διαπραγματευθούμε θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματος των πωλήσεων, όπως επιλογή και πρόσληψη προσωπικού, εποπτεία πωλήσεων, σχεδιασμός συστημάτων αμοιβής και απόδοση πωλητών. Τέλος, θα ολοκληρώσουμε με θέματα που αφορούν την αξιολόγηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του προγράμματος των πωλήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τη στενή σχέση μεταξύ διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής μάρκετινγκ και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας και ενός προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσιάζονται τα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας και οι τρόποι συνδυασμένης και αποτελεσματικότερης χρήσης τους. Επίσης, αναλύονται τα βήματα και η διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιεραρχική σχέση μεταξύ των στόχων της επιχείρησης, των στόχων του μάρκετινγκ και των στόχων της επικοινωνίας. Το μάθημα επικεντρώνεται στις κλασικές και σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στη μελέτη της διαφήμισης (π.χ. ιεραρχικά μοντέλα των επιδράσεων της διαφήμισης, διαφήμιση σε συνθήκες υψηλής και χαμηλής ανάμειξης, πλέγματα καθορισμού διαφημιστικών στόχων και στρατηγικής) και εξετάζει σε βάθος τόσο τη στρατηγική (π.χ. ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική, καθορισμός στόχων, ανάπτυξη δημιουργικού σχεδίου, προϋπολογισμός, σχεδιασμός μέσων και μέτρηση αποτελεσματικότητας) όσο και τη δημιουργική πλευρά της διαφήμισης (δημιουργική διαδικασία, ανάπτυξη μηνύματος, τεχνικές, είδη επικλήσεων). Εξετάζονται επίσης και άλλα εργαλεία επικοινωνίας μάρκετινγκ όπως η προώθηση πωλήσεων, η προσωπική πώληση, οι δημόσιες σχέσεις, η ψηφιακή επικοινωνία κ.λπ. και αναλύεται η συνδυαστική χρήση τους στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης επικοινωνίας.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τη λειτουργία της διαφήμισης και τη σχέση της με άλλα εργαλεία επικοινωνίας.
 • Να κατανοούν την έννοια και τη σημαντικότητα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
 • Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία σχεδιασμού ενός προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
 • Να κατανοούν το ρόλο κάθε εργαλείου επικοινωνίας τόσο μεμονωμένα όσο και από την πλευρά μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής.
 • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
 • Να αναπτύσσουν δικά τους σχέδια ολοκληρωμένης επικοινωνίας και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα τους.

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τα προϊόντα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τους βασικούς κανόνες αποτίμησης τους, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και το τρόπο λειτουργίας των επιμέρους αγορών. Ειδικότερα θα ασχοληθούμε με τις αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος, τις αγορές μετοχών, τις αγορές παραγώγων προϊόντων, και τις αγορές χρήματος. Έμφαση θα δοθεί στη έννοια, και σημασία, της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και στην ανάλυση των ιδιοτήτων που πρέπει να πληρούνται για την ύπαρξη της.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας των διαλέξεων ο φοιτητής θα πρέπει κατέχει τις βασικές αρχές της λειτουργίας των σύγχρονων Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα αποτελέσματα της πρόσφατης βιβλιογραφίας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Περιγραφή
 • Οι νέες προκλήσεις της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
 • Συστήματα προσλήψεων – assessment centers
 • Συστήματα αξιολόγησης απόδοσης
 • Συστήματα αμοιβών και κινήτρων
 • Προγραμματισμός καριέρας – ανάπτυξη ανθρώπων
 • Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Η κατανόηση των σύγχρονων ρόλων και ζητημάτων που έχει να αντιμετωπίσει η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στο παρόν και το μέλλον.
 • Η κατανόηση της βασικής λογικής των επιμέρους βασικών λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.
 • Η εξοικείωση με τα βασικά ζητήματα σχεδιασμού των κυρίων συστημάτων Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων όπως προσλήψεις, Αξιολόγηση Απόδοσης, Αμοιβών και Κινήτρων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή βασικών εννοιών, αρχών και μεθόδων σχεδιασμού και λειτουργίας σύγχρονων αλυσίδων εφοδιασμού επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο και τη σημασία της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τις συναφείς βασικές και υποστηρικτικές διαδικασίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των επιδόσεων και στη βελτιστοποίηση των αποφάσεων σχεδιασμού δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων, καθώς και στη διαχείριση της διανομής. Επιπλέον, το μάθημα ασχολείται με την εισαγωγή και αξιοποίηση των ICTs και των αναδυόμενων τάσεων στην διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες θα αυξήσουν την ικανότητα των φοιτητών να σχεδιάζουν και να εκτελούν βασικές και υποστηρικτικές λειτουργίες με στόχο την προσθήκη αξίας και την αύξηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να σχεδιάσουν και εκτελέσουν τις βασικές και υποστηρικτικές λειτουργίες της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • να αποφασίσουν σχετικά με τον κατάλληλο τύπο εκμετάλλευσης της αλυσίδας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών και τις απαιτήσεις/περιορισμούς που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της αλυσίδας εφοδιασμού
 • να υιοθετούν μια συστηματική και ολιστική προσέγγιση με ταυτόχρονη εξέταση των ισχυρών αλληλεξαρτήσεων και των αντισταθμίσεων του κόστους μεταξύ των αλληλεξαρτώμενων επιχειρηματικών λειτουργιών
 • να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους/εργαλεία και αναδυόμενες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις σε θέματα όπως ο σχεδιασμός παγκόσμιων δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας, η ανάπτυξη στρατηγικών offshoring, ο προσδιορισμός της βέλτιστης στρατηγικής διανομής, δεδομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της εταιρικής στρατηγικής κτλ.
 • να αναπτύξουν μετρικές και να εφαρμόσουν μεθόδους αξιολόγησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας

4η Περίοδος (Μάρτιος - Μάιος)

Επιλογής

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Περιγραφή

Οι οργανισμοί λειτουργούν, αναπτύσσονται και καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Συνεπώς βασική προϋπόθεση επιβίωσης είναι η παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις και στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων αφού το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας ενός οργανισμού. Τα επιτυχημένα στελέχη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις και να τις παίρνουν σοβαρά υπόψη τους στην άσκηση της διοίκησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση αποτελεσματικών τρόπων προσαρμογής σε αλλαγές που όλοι οι οργανισμοί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό καλούνται να αντιμετωπίσουν ώστε να επιβιώσουν. Η επιτυχής διεξαγωγή του μαθήματος βασίζεται τόσο στην παρουσίαση των βασικών αρχών διοίκησης αλλαγών με έμφαση τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και στην ανάλυση πρακτικών παραδειγμάτων με σκοπό την ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη και την βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι οργανισμοί λειτουργούν, αναπτύσσονται και καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Συνεπώς βασική προϋπόθεση επιβίωσης είναι η παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις και στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων αφού το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας ενός οργανισμού. Τα επιτυχημένα στελέχη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις και να τις παίρνουν σοβαρά υπόψη τους στην άσκηση της διοίκησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση αποτελεσματικών τρόπων προσαρμογής σε αλλαγές που όλοι οι οργανισμοί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό καλούνται να αντιμετωπίσουν ώστε να επιβιώσουν . Η επιτυχής διεξαγωγή του μαθήματος βασίζεται τόσο στην παρουσίαση των βασικών αρχών διοίκησης αλλαγών με έμφαση τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και στην ανάλυση πρακτικών παραδειγμάτων με σκοπό την ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη και την βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡTΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν μια ευρεία γνώση και κατανόηση της διαδικασίας και της πρακτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο κλάδος διαχείρισης επενδύσεων είναι παγκοσμίως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σύνθετους κλάδους που διαχειρίζεται συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ο τομέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον χρηματοπιστωτικό τομέα παγκοσμίως, διαχειρίζοντας τις επενδύσεις ιδιωτικών και θεσμικών πελατών. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών, είτε ιδιωτικών είτε θεσμικών. Κύρια θέματα που καλύπτονται είναι η δήλωση επενδυτικής πολιτικής, η εφαρμογή της θεωρίας χαρτοφυλακίου στην πράξη, η διαχείριση κινδύνου χαρτοφυλακίου, η μέτρηση επιδόσεων, η κατανομή περιουσιακών στοιχείων, η επιλογή ασφάλειας και τα επαγγελματικά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια. Το μάθημα έχει μια πολύ πρακτική έμφαση και όλες οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε μια σειρά ασκήσεων και περιπτώσεων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Έχουν προηγμένη γνώση των τεχνικών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι τεχνικές.
 • Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις κύριες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε πραγματικά δεδομένα των τιμών των μετοχών της εταιρείας και να παρέχουν ενημερωμένες συμβουλές για την κατασκευή χαρτοφυλακίων.
 • Κριτική ικανότητα στο πώς να αξιολογούν τις τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και να τις προσαρμόζουν σε συγκεκριμένα προβλήματα χαρτοφυλακίου
 • Να λαμβάνουν σύνθετες χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και να απομακρύνουν από αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή χαρτοφυλακίου.
 • Καθορίζουν και να παρουσιάζουν συστάσεις για την κατασκευή χαρτοφυλακίου, με βάση τις απαιτήσεις ενός πελάτη.
 • Να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν νέες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου από τη βιβλιογραφία και, ει δυνατόν, να τις εφαρμόζουν χρησιμοποιώντας το Excel.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Περιγραφή

α. Θεωρητικά θέματα

 • Περιεχόμενο της Διοικητικής των Συγκρούσεων
 • Διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε συγκρουσιακές Σχέσεις
 • Τρόποι χειρισμού των συγκρούσεων
 • Στρατηγικές και τακτικές
 • Διαπραγματεύσεις (Getting To Yes)
 • Επιλεγμένα θέματα κοινωνικής ψυχολογίας
 • Εργασιακές σχέσεις
 • Η διάρθρωση των συλλογικών σχέσεων στην Ελλάδ
 • Οι προσδιοριστικοί Παράγοντες των συλλογικών ρυθμίσεων στην Ελλάδα
 • Μεσολάβηση & Διαιτησία στην Ελλάδα: Διαδικασία, πολιτικές και τακτικές των μερών
β. Ασκήσεις
 • Διαπραγματεύσεων
 • Χειρισμού εργασιακών διαφορών

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Μοντελοποιούν κάθε επεισόδιο σύγκρουσης με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν στρατηγική μιας κατάλληλης διαπραγμάτευσης του
 • Προσδιορίζουν και αναλύουν κάθε μεταβλητή που θα μπορούσε να επηρεάσει την κατάσταση των συγκρούσεων και την έκβαση μιας διαπραγμάτευσης τους.
 • Προσεγγίζουν τους τύπους των διαπραγματεύσεων (άμεσα, εικονικά, και με μεμονωμένες δράσεις) και να αναπτύσσουν ένα κατάλληλο μείγμα διαπραγματεύσεων.
 • Βεβαιώνονται για αποφάσεις για τη στρατηγική μιας αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, ή στη βάση των αντίστοιχων κριτηρίων, όπως: το κόστος και τις ζημίες, το κέρδος, τις θετικές και τις αρνητικές επιρροές, και της διάρκειας των (θετικών ή αρνητικών) επιδράσεων
 • Βεβαιωθούν τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά για την αποτελεσματικότητα τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χειρισμού των συγκρούσεων.
 • Προβλέπουν και να έχουν επιρροή στη διαπραγματευτική συμπεριφορά των άλλων παικτών.
 • Μοντελοποιούν και να εφαρμόζουν (μέσω μελετών περιπτώσεων) συλλογικές συμπεριφορές στον τομέα των εργασιακών σχέσεων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και της συνεχούς βελτίωσης. Η διοίκηση ποιότητας μπορεί να αποτελέσει για έναν οργανισμό το κλειδί τόσο για διαφοροποίηση όσο και για την απόκτηση στρατηγικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα θέματα που καλύπτονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι: οι έννοιες της ποιότητας, η εισαγωγή σε διάφορα πρότυπα και μοντέλα ποιότητας, η παρουσίαση εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας και την επίτευξη αριστείας καθώς επίσης και βασικά στοιχεία του κόστους ποιότητας. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να ιεραρχούν προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα και να εφαρμόζουν δράσεις ποιότητας. Στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος θα είναι εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 καθώς επίσης με τις αρχές και τα κριτήρια εφαρμογής του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM αλλά και του μοντέλου Επιχειρηματικής Ηθικής EBEN.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 • να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα εφαρμογής των προγραμμάτων ποιότητας
 • να υπάρξει εξοικείωση με τις προϋποθέσεις των προτύπων ποιότητας και τα κριτήρια διαφόρων μοντέλων ποιότητας,
 • να μπορούν οι φοιτητές να εφαρμόσουν οι ίδιοι δράσεις βελτίωσης (improvement initiatives)
 • να εντοπίσουν τρόπους προσέγγισης της ποιότητας μέσω της ανάλυσης μελετών περίπτωσης και καλών πρακτικών εφαρμογής συστημάτων ΔΟΠ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr
τηλ: 210 8828474, 210 8203638
φαξ: 210 8828474

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter

Log in