Μαθήματα

Μαθήματα

Πρώτο έτος σπουδών

Προπαρασκευαστικά μαθήματα

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Σκοπός του προπαρασκευαστικού μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές των ποσοτικών μεθόδων και των εφαρμογών τους στις επιχειρήσεις. Θα βοηθήσει τους φοιτητές που δεν έχουν σχετικές σπουδές να καταλάβουν πώς εφαρμόζονται τα εργαλεία και οι τεχνικές της σύγχρονης ποσοτικής ανάλυσης στις επιχειρήσεις. Προσφέρει στους φοιτητές μία γενική εικόνα των περιγραφικών στατιστικών μεθόδων, των βασικών κατανομών πιθανοτήτων, της εκτιμητικής, της εξαγωγής συμπερασμάτων και της ανάλυσης παλινδρόμησης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων σε πραγματικές επιχειρηματικές εφαρμογές και στις σύγχρονες τάσεις της επιχειρηματικής αναλυτικής.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν το βασικό εννοιολογικό υπόβαθρο του Μάνατζμεντ και τα θεμελιώδη ζητήματα αυτού
 • Να αντιληφθούν γιατί τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης δεν είναι επαρκή για τον 21ο αιώνα και να αποκτήσουν μια πλήρη και σαφή εικόνα για το μοντέλο Μάνατζμεντ που απαντά με αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις και εξασφαλίζει τη διαρκή επιτυχία.
 • Να αντιληφθούν όλες τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τη διαρκή επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών, τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών και την αναγκαιότητα εναρμόνισης τους
 • Να αποκτήσουν τη βασική γνώση σχετικά με τα κύρια ζητήματα του οργανωτικού σχεδιασμού
 • Να κατανοήσουν τους νέους ηγετικούς ρόλους και τις ικανότητες μέσω των οποίων οι επιτυχημένοι μάνατζερ-ηγέτες οδηγώντας τις εξελίξεις, εξασφαλίζουν τη διαρκή επιτυχία των επιχειρήσεων και τη δική τους.
 • Να διαγνώσουν και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων τους και να σχεδιάσουν τη βελτίωση αυτών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Το συγκεκριμένο προπαρασκευαστικό μάθημα φιλοδοξεί να ξεναγήσει τους φοιτητές του Executive MBA οι οποίοι δεν είναι απόφοιτοι οικονομικών Πανεπιστημίων σε βασικές οικονομικές έννοιες και μεγέθη. Επιπρόσθετα, λειτουργεί και ως εισαγωγικό μάθημα στο βασικό οικονομικό μάθημα του προγράμματος. Αναλύονται έννοιες όπως:

 1. Ζήτηση, Προσφορά και Αγορές.
 2. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μελέτη της επιχείρησης.
 3. Αγορές και οικονομική πολιτική.
 4. Εργαλεία οικονομικής πολιτικής και περιορισμοί σε κλειστή και ανοικτή οικονομία.
 5. Μαθήματα οικονομικής πολιτικής.
 6. Τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη και Ελλάδα.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να κατανοούν και αξιολογούν βασικά οικονομικά φαινόμενα
 • να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος με τις οικονομικές αποφάσεις των επιχειρήσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Το προπαρασκευαστικό μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής αποσκοπεί στην εισαγωγική παρουσίαση βασικών λογιστικών εννοιών και όρων, καθώς και του τρόπου λειτουργίας του λογιστικού συστήματος και των παραγόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το μάθημα θέτει τα θεμέλια για το κύριο μάθημα Χρηματοοικονομική Λογιστική.
Δομή-περιγραφή ύλης:

 1. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρηση: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επιχειρηματικές αποφάσεις
 2. Επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις και το λογιστικό σύστημα (Ισολογισμός ή Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης)
 3. Λειτουργικές αποφάσεις και το λογιστικό σύστημα: Κατάσταση αποτελεσμάτων
 4. Εγγραφές προσαρμογής και η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • Θα έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες και όρους της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και τις μεταξύ τους σχέσεις.
 • Θα είναι εξοικειωμένοι με τον τρόπο λειτουργίας του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος κατά την αρχή του δουλευμένου.
 • Θα μπορούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες επιχειρηματικές συναλλαγές και γεγονότα καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα και επηρεάζουν στη συνέχεια τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Θα έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο των βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης), τη σχέση μεταξύ τους και το γεγονός ότι οι καταστάσεις αυτές είναι προϊόν μιας ενιαίας λογιστικής διαδικασίας.

1η Περίοδος (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος)

Διοικητικη και Ηγετικες Ικανοτητες

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Μάνατζμεντ
 • Θεμελιώδη νοητικά εργαλεία συστημική σκέψη
 • Μάνατζμεντ στον 21ο αιώνα: Ένα μοντέλο διαρκούς επιτυχίας
 • Θεμελιώδη νοητικά μοντέλα: Δημιουργική λήψη απαφάσεων
 • Εισαγωγή στον οργανωτικό σχεδιασμό
 • Βασικές προσεγγίσεις οργανωτικού σχεδιασμού
 • Ανάθεση εργασίας: Περίπτωση «Οργανωτική Δομή»
 • Εισαγωγή στην ηγεσία-συστημική προσέγγιση
 • Ηγετικοί ρόλοι: ένα σύγχρονο μοντέλο
 • Ηγετικά στύλ
 • Εκτροχιασμός ηγετών
 • Ανάπτυξη ηγετών
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές το βασικό εννοιολογικό υπόβαθρο του Μάνατζμεντ και τα θεμελιώδη ζητήματα αυτού
 • Να αντιληφθούν γιατί τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης δεν είναι επαρκή για τον 21ο αιώνα και ν’ αποκτήσουν μια πλήρη και σαφή εικόνα για το μοντέλο Μάνατζμεντ που απαντά με αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις και να εξασφαλίζει τη διαρκή επιτυχία.
 • Να αντιληφθούν όλες τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τη διαρκή επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών, τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών και την αναγκαιότητα εναρμόνισης τους
 • Να αποκτήσουν τη βασική γνώση σχετικά με τα κύρια ζητήματα του οργανωτικού σχεδιασμού
 • Να κατανοήσουν τους νέους ηγετικούς ρόλους και τις ικανότητες μέσω των οποίων οι επιτυχημένοι μάνατζερ-ηγέτες οδηγώντας τις εξελίξεις, εξασφαλίζουν τη διαρκή επιτυχία των επιχειρήσεων και τη δική τους.
 • Να διαγνώσουν και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης των διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων τους και να σχεδιάσουν τη βελτίωση αυτών.

Οικονομικα για Στελεχη Επιχειρησεων

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Ζήτηση, προσφορά και αγορές. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μελέτη της επιχείρησης. Αγορές και οικονομική πολιτική. Εργαλεία οικονομικής πολιτικής και περιορισμοί σε κλειστή και ανοικτή οικονομία. Μαθήματα οικονομικής πολιτικής. Τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα στην Ευρώπη και Ελλάδα.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 • Προσφορά και Ζήτηση: Πως λειτουργούν οι αγορές,
 • Η Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της  
 • Καταναλωτές και Καταναλωτική Συμπεριφορά
 • Οι Παραγωγικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων
 • Δομές της Αγοράς

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 • Το Μακροοικονομικό Περιβάλλον
 • Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά
 • Εργασία και Ανεργία, & Πληθωρισμός
 • Νομισματική Πολιτική
 • Δημοσιονομική Πολιτική και Πολιτική Προσφοράς
 • Χρηματοπιστωτικές Αγορές

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να κατανοούν πως σκέπτονται και εργάζονται οι σημερινοί οικονομολόγοι,
 • να κατανοούν και αξιολογούν οικονομικά φαινόμενα

2η Περίοδος (Νοέμβριος - Ιανουάριος)

Χρηματοοικονομικη Λογιστικη

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Από μακρού έχει αναγνωριστεί ότι η Λογιστική ως «η γλώσσα του επιχειρείν» και ότι το διοικητικό στέλεχος μιας σύγχρονης επιχείρησης, ανεξάρτητα από το ειδικό αντικείμενο εργασίας —Μάρκετινγκ, την εφοδιαστική αλυσίδα, τη στρατηγική, τη διοίκηση προσωπικού κ.λπ.— έχει πολλά να ωφεληθεί και να προσφέρει αποκτώντας μια καλή κατανόηση του αντικειμένου της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής έρχεται ως συνέχεια του ομότιτλου  προπαρασκευαστικού μαθήματος. Έχει σαν στόχο να αναπτύξει τις σχετικές γνώσεις των φοιτητών, ώστε να κατανοήσουν τον ρόλο και τη χρήση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις. Το μάθημα υιοθετεί μια διεθνή προσέγγιση σε θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, με δεδομένη την αυξανόμενη ενσωμάτωση της Ελληνικής οικονομίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, γίνονται αναφορές σε θέματα λογιστικής πρακτικής στην Ελλάδα και συγκρίσεις με τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές.
Το μάθημα καλύπτει, στο ενδεδειγμένο βάθος και έκταση για ένα πρόγραμμα ΜΒΑ, σύμφωνα με την πρακτική κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, τα βασικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε σχέση με τα σημαντικότερα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων: έσοδα πωλήσεων και απαιτήσεις, κόστος πωληθέντων και αποθέματα, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις, υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα, και ταμειακές ροές. Ακολούθως, έμφαση δίνεται στην παρουσίαση θεμάτων ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών.

 1. Έσοδα πωλήσεων, εμπορικές απαιτήσεις και διαθέσιμα
 2. Αποθέματα και Κόστος πωληθέντων
 3. Πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις
 4. Καθαρή θέση, υποχρεώσεις και χρηματ/μικό κόστος
 5. Κατάσταση ταμειακών ροών
 6. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων – μέρος Α
 7. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων – μέρος Β

Το μάθημα προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με αριθμό μαθημάτων του προγράμματος, όπως: Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Διοικητική Λογιστική, Αποτελεσματική διοίκηση εξαγορών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών, Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων: Μελέτες περιπτώσεων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αναδεικνύει τη σημασία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, και ευρύτερα για τη λειτουργία της αγοράς. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοήσουν το πληροφοριακό περιεχόμενο, τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς των λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διαφόρων διοικητικών-επιχειρηματικών αποφάσεων.
Ιδιαίτερα, με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Έχουν σαφή εικόνα του περιεχομένου των επιχειρηματικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών εκθέσεων και πληροφοριών που τις συνοδεύουν (ετήσια έκθεση), και ιδιαίτερα να κατανοούν το πληροφοριακό περιεχόμενο των διαφόρων κονδυλίων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, και της Κατάστασης Ταμειακών Ροών.
 • Έχουν κατανοήσει τα βασικά λογιστικά θέματα και τους εφαρμοστέους κανόνες, βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (έσοδα, έξοδα, αποθέματα, πάγια, καθαρή θέση, υποχρεώσεις).
 • Έχουν κατανοήσει τη φύση της θεμελιώδους παραδοχής της αρχής του δουλευμένου και τη σημασία της στην αξιολόγηση της επίδοσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
 • Έχουν αντιληφθεί τη σημασία και τα βασικά συστατικά της κατάστασης ταμειακών ροών, που, σε συνδυασμό με τις λογιστικές καταστάσεις της αρχής του δουλευμένου (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης), παρέχουν πληρέστερη εικόνα της επίδοσης και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
 • Είναι σε θέση να διενεργήσουν μια ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών και να χρησιμοποιήσουν τα σχετικά συμπεράσματα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Ποσοτικες Μεθοδοι Επιχειρ. Αποφασεων

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Σκοπός του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι» είναι να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και συγκεκριμένα στη διαδικασία ανάλυσης, ορισμού, αναπαράστασης και επίλυσης των σύνθετων επιχειρησιακών και στρατηγικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στα θέματα οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.

Το μάθημα θα εστιάσει σε ζητήματα που αφορούν

 • στην μαθηματική διατύπωση προβλημάτων από το χώρο της διοικητικής επιστήμης, χρησιμοποιώντας τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού
 • στο σχεδιασμό και στη χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης, ικανών να επιλύσουν σύνθετα και ρεαλιστικά προβλήματα με αποτελεσματικό τρόπο, εντός αποδεκτών χρονικών διαστημάτων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς στόχους και περιορισμούς που διέπουν τα επιχειρηματικά προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν
 • Διακρίνουν τις υπολογιστικές ιδιότητες και τα υπολογιστικά χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρηματικών προβλημάτων
 • Επιλέγουν και να προτείνουν την κατάλληλη ποσοτική μέθοδο για την επίλυση τους
 • Αναπτύσσουν μοντέλα μαθηματικού προγραμματισμού και δέντρα αποφάσεων
 • Σχεδιάζουν προσεγγιστικές ποσοτικές μεθόδους για προβλήματα μεγάλου όγκου δεδομένων.
 • Συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των παραπάνω ποσοτικών μεθόδων στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων.

3η Περίοδος (Ιανουάριος - Μάρτιος)

Οργανωσιακη Συμπεριφορα – Διοικηση Ανθρωπινων Πορων

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Το μάθημα αυτό εισάγει έννοιες από δύο κύρια πεδία σπουδών, την Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ΟΒ) και τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ).

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (ΔΑΔ) είναι ένας από τους σημαντικότερους καθοριστικούς παράγοντες της οργανωσιακής ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις πρόσφατες θεωρίες και πρακτικές της ΔΑΔ και η ανάδειξη της αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον. Η οργανωσιακή συμπεριφορά (ΟΒ) θα επιτρέψει στους μαθητές να κατανοήσουν, να εξηγήσουν και τελικά να βελτιώσουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων στους οργανισμούς τους. Θέματα όπως παρακίνηση, ενδυνάμωση, ομαδικότητα, διαπροσωπική επικοινωνία, θα μελετηθούν υπό το πρίσμα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Επιπλέον, θα αναλυθεί ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και, μέσω της βιωματικής μάθησης, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν κρίσιμες ηγετικές και συναισθηματικές δεξιότητες για το μέλλον.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 1. Επιδείξουν την ικανότητα να αναλύουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν βασικές θεωρίες οργανωσιακής συμπεριφοράς και να προτείνουν ενέργειες που βελτιώνουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων στους οργανισμούς τους.
 2. Βελτιώσουν την ικανότητα ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού για τη διευκόλυνση της λήψης στρατηγικών αποφάσεων.
 3. Επιδείξουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν διαφορετικά κανάλια για να επικοινωνούν αποτελεσματικά με διαφορετικά επίπεδα προσωπικού και να επιτυγχάνουν τους οργανωσιακούς στόχους.
 4. Αναπτύξουν κρίσιμες ηγετικές και συναισθηματικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να παρακινήσουν, να ενδυναμώσουν, να αναπτύξουν, να καθοδηγήσουν και να ανταμείψουν τους ανθρώπους τους προκειμένου να επιτύχουν υψηλή απόδοση.

Μαρκετινγκ

Περιγραφή

Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει την κομβική σημασία του μάρκετινγκ στην επιτυχία και τη μακροβιότητα μιας επιχείρησης. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τον ρόλο και τη σπουδαιότητα του μάρκετινγκ και να γνωρίσουν τα μοντέλα, τα εργαλεία, τις εφαρμογές και τις βέλτιστες πρακτικές του μάρκετινγκ. Ξεκινώντας από τη χρησιμότητα, τις εφαρμογές και τα εργαλεία της έρευνας αγοράς, συζητούνται θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά καταναλωτή, την πειθώ και την αρχιτεκτονική των επιλογών, την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το branding, το digital marketing, τον επικοινωνιακό ρόλο της συσκευασίας, την επίτευξη αφοσίωσης πελατών, όπως επίσης και τα στοιχεία που συνθέτουν τον στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ και την εκπόνηση ενός πλάνου μάρκετινγκ.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τη λογική, τη φιλοσοφία, τις λειτουργίες και τις αρμοδιότητες του μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να εκτιμήσουν τη συμβολή του μάρκετινγκ στη δημιουργία, επικοινώνηση και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • Να έχουν κατανοήσει τη σπουδαιότητα της σωστής χρήσης της έρευνας αγοράς.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πειθώ και την αρχιτεκτονική των επιλογών.
 • Να γνωρίζουν τα στάδια και τις διαδικασίες της εκπόνησης ενός στρατηγικού πλάνου μάρκετινγκ.
 • Να μπορούν να εκτιμήσουν τις πολυεπίπεδες αποφάσεις του προϊοντικού χαρτοφυλακίου.
 • Να γνωρίζουν τον πολύπλευρο ρόλο της συσκευασίας και της τιμολόγησης.
 • Να έχουν κατανοήσει τους κανόνες του επιτυχημένου branding και digital marketing.
 • Να μπορούν να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα της δημιουργίας μακροπρόθεσμων σχέσεων με πελάτες (customer relationship management).

4η Περίοδος (Μάρτιος - Μάιος)

Πληροφοριακα Συστηματα Διοικησης

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Η σημασία της πληροφορικής για οργανισμούς με θέματα όπως: αρχές της διοικητικής των πληροφοριακών συστημάτων, στρατηγικά πληροφοριακά συστήματα, αναδιοργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών και πληροφορική, ο ρόλος της πληροφορικής στη διαχείριση των αλλαγών, εναρμόνιση επιχειρηματικής και πληροφοριακής πολιτικής. Η χρήση και αξιοποίηση της πληροφορικής με θέματα όπως: υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων, υποστήριξη επιχειρησιακών λειτουργιών, διαχείριση δεδομένων και γνώσεων, ολοκλήρωση διαδικασιών, αξιοποίηση επιχειρησιακών πόρων (ΕRP). Δικτυακή διάσταση και πληροφορική με θέματα όπως Internet, Groupware, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, επιπτώσεις της ψηφιακής οικονομίας. Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων με θέματα όπως: στρατηγικός σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων, οικονομική διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση του τμήματος πληροφορικής, διαχείριση εξωτερικής ανάθεσης και cloud computing.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές διαστάσεις της χρήσης της πληροφορικής σε οργανισμούς και τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική αξιοποίησή της.
 • Θα αποκτήσουν το αναγκαίο εννοιολογικό υπόβαθρο για να κατανοούν τα θέματα που αντιμετωπίζει το μάνατζμεντ της επιχείρησης όσον αφορά στην πληροφορική.
 • θα γνωρίζουν τις κύριες λειτουργίες στη σωστή διαχείριση της πληροφορικής σε οργανισμούς και τα βασικά θεωρητικά και πρακτικά μοντέλα που βοηθούν στο μάνατζμεντ της λειτουργίας αυτής.
 • θα μπορούν να κάνουν μια συνολική απεικόνιση της κατάστασης της πληροφορικής σε έναν οργανισμό και να προτείνουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο ενεργειών από πλευράς γενικής διεύθυνσης.

Χρηματοοικονομικη Διοικηση

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να παρουσιάσει, με πρακτικό προσανατολισμό τις βασικές λειτουργίες της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, δηλαδή τις αποφάσεις επενδύσεων και τις αποφάσεις χρηματοδοτήσεων. Το μάθημα στην εισαγωγή του εξετάζει τη μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων ως αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης και τη συνοπτική παρουσίαση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, δηλαδή των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Οι αποφάσεις επενδύσεων περιλαμβάνουν την αξιολόγηση πάγιων επενδύσεων (capital budgeting) και το κόστος κεφαλαίου (cost of capital). Η αξιολόγηση πάγιων επενδύσεων περιλαμβάνει τον υπολογισμό του κόστους επένδυσης και των καθαρών ταμειακών ροών που θα προκύψουν από την επένδυση. Οι κυριότερες μέθοδοι αξιολόγησης πάγιων επενδύσεων αναπτύσσονται συνοπτικά. Το κόστος κεφαλαίου είναι ένας δείκτης απόδοσης ο οποίος χρησιμοποιείται εκτενώς στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Το κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιείται τόσο στις αποφάσεις επενδύσεων, στις αποφάσεις χρηματοδοτήσεων, στην αξιολόγηση επιχειρήσεων όσο και στην αποτίμηση των επιχειρήσεων. Οι αποφάσεις χρηματοδοτήσεων περιλαμβάνουν την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο και τα ομολογιακά δάνεια. Επίσης, αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να χρηματοδοτούν τα ενεργητικά στοιχεία τους, σύμφωνα με τις βασικές αρχές χρηματοδότησης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος.

Βασικές Ενότητες:
 • Αντικειμενικός στόχος χρηματοοικονομικής διοίκησης
 • Διαχρονική αξία χρήματος
 • Εκτίμηση Ταμειακών Ροών για επενδυτικές αποφάσεις
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων Κεφαλαιουχικών Δαπανών
 • Εκτίμηση Εταιρικού κινδύνου
 • Μέτρηση του κινδύνου
 • Βασικές Αρχές Χρηματοδότησης
 • Κόστος δανειακών κεφαλαίων
 • Κόστος ιδίων κεφαλαίων
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή μιας Εταιρείας.
 • Εφαρμόζουν τις βασικές θεωρίες και τεχνικές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.
 • Εξηγούν και να αναλύουν τη σχέση μεταξύ κινδύνου και αξίας.
 • Κατανοούν την έννοια της διαχρονικής αξίας του χρήματος.
 • Να επιδεικνύουν την ικανότητα να αξιολογούν τις επενδυτικές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από τεχνικές αξιολόγησης.
 • Περιγράφουν τις κύριες κατηγορίες των τίτλων που εκδίδονται από τις επιχειρήσεις με σκοπό την άντληση κεφαλαίων.
 • Περιγράφουν και υπολογίζουν το κόστος των συστατικών κεφαλαίου μιας επιχείρησης.

5η Περίοδος (Μάιος - Ιούλιος)

Διοικηση Παραγωγης και Διαδικασιων

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Εισαγωγή – Περιγραφή των συστημάτων παραγωγής. Ιστορική αναδρομή της Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών. Σχεδιασμός προϊόντων και εργασιών. Πρόβλεψη ζήτησης. Επιλογή τοποθεσίας. Σχεδιασμός μονάδων και Συστήματα μεταφοράς υλικών. Συντονισμός εφοδιαστικής αλυσίδας. Ποσοτικός και χρονικός προγραμματισμός παραγωγής. Διαχείριση αποθεμάτων. Καθορισμός τιμών και διαχείριση εσοδών. Σχεδιασμός εκπτώσεων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή σε θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό, ανασχεδιασμό, ανάλυση, προγραμματισμό, βελτιστοποίηση και λειτουργική Διοίκηση Βιομηχανικών Κατασκευαστικών Εταιριών και Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και στην προβολή της ανάγκης για αποτελεσματικό μάνατζμεντ των περιορισμένων πόρων των συστημάτων που τις αποτελούν.
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • θα μπορούν να κατανοήσουν την οργανωτική δομή και τα ουσιώδη στοιχεία - υποσυστήματα - λειτουργίες ενός Συστήματος Παραγωγής ή Παροχής Υπηρεσιών.
 • θα αποκτήσουν μια ουσιώδη γνώση των προβλημάτων που παρουσιάζουν τα Συστήματα Παραγωγής ή Παροχής Υπηρεσιών κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους, καθώς και των μεθόδων επίλυσης των προβλημάτων αυτών με έμφαση σε αναλυτικές και υπολογιστικές τεχνικές.

Στη θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνονται όλες οι περίπλοκες επιχειρησιακές διαδικασίες που συνθέτουν τις δυναμικές λειτουργικές δομές των εταιριών, π.χ., σχεδιασμός προϊόντων-υπηρεσιών, προβλέψεις ζήτησης, χρονικός και ποσοτικός προγραμματισμός πόρων, συντονισμός εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και διαχείριση εσοδών.
Τέλος, στο μάθημα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες αγορές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, οριοθετούνται τα πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα που διέπουν τη λειτουργία τους και αναλύονται οι σύγχρονες στρατηγικές και τακτικές Διοίκησης τους.

 

Δεύτερο έτος σπουδών

1η Περίοδος (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος)

Επιχειρησιακη Στρατηγικη

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελείται από πέντε βασικές ενότητες που αναφέρονται στα εξής:

 • Εισροές για εκκίνηση στρατηγικής σκέψης: Δίνεται η πολυπλοκότητα της έννοιας της στρατηγικής. Εξετάζονται απόψεις της στρατηγικής ως «προσαρμογή» στο περιβάλλον (environmental determinism), αλλά και ως δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων (resource based view). Γίνεται παρουσίαση και αξιολόγηση της εταιρικής αποστολής και οράματος.
 • Διαμόρφωση και είδη στρατηγικής: Μελετώνται οι στρατηγικές επιλογής εύρους και είδους δραστηριοτήτων για μια επιχείρηση (corporate strategy) καθώς και οι στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive strategy) σε διαφορετικά εξωτερικά περιβάλλοντα. Αναζητείται η φύση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αντλώντας από εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις.
 • Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής: Παρουσιάζονται μοντέλα αξιολόγησης στρατηγικής. Επίσης, γίνεται αναφορά στο στάδιο μετατροπής της στρατηγικής σε προγράμματα με δράσεις και ενέργειες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: λειτουργικές στρατηγικές, δομές και συστήματα.
 • Τρόποι υλοποίησης στρατηγικής: Εξετάζεται η υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων, συμμαχιών ή ίδιας ανάπτυξης. Παρέχονται τρόποι πιο αποτελεσματικής υλοποίησης των επιλογών αυτών.
 • Λήψη στρατηγικών αποφάσεων: Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παγίδες στη στρατηγική σκέψη.
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εξετάζει ένα σύνολο από έννοιες, πλαίσια, μεθόδους και εργαλεία για την διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης και την υλοποίησή της. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες στρατηγικής και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία και την επιχειρηματική πρακτική,
 • Να χρησιμοποιούν τις τεχνικές και τις μεθόδους στρατηγικής ανάλυσης, να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους,
 • Να κατανοήσουν πως διαμορφώνεται η στρατηγική, με δεδομένο έναν αριθμό στρατηγικών επιλογών (οι οποίες περιλαμβάνουν: το εύρος και είδος δραστηριοτήτων, την ανταγωνιστική στρατηγική, την υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εξαγορών/συγχωνεύσεων/συμμαχιών/ίδιας ανάπτυξης και τον χρονισμό των κινήσεων στρατηγικής),
 • Να αξιολογήσουν και να επιλέξουν τις βέλτιστες επιλογές στρατηγικής,
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική υλοποίηση η κατάλληλη οργάνωση, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, αξίες, κουλτούρα,
 • Να εμβαθύνουν στις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στη χάραξη και υλοποίηση της στρατηγικής.

Επιλογής

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να γίνει ο φοιτητής ένας ευφυής χρήστης της έρευνας αγοράς. Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές με σαφή τρόπο τη λογική της έρευνας μάρκετινγκ, τους διάφορους τύπους της έρευνας μάρκετινγκ, τη διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ και τον ρόλο που διαδραματίζει η έρευνα μάρκετινγκ στη λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, μεγάλο μέρος του μαθήματος θα αφιερωθεί στη μεθοδολογία διεξαγωγής μιας ολοκληρωμένης έρευνας αγοράς.

 1. Εισαγωγή της έρευνας αγοράς
 2. Μέτρηση CASE:BAY-MADISON
 3. Εργαλεία συλλογής στοιχείων
 4. Ποιοτική Έρευνα CASE: KENDAL – VETMΑΤ
 5. Δειγματοληψία CASE: ARBITRON

Ανάλυση στοιχείων SPSS

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους στον σωστό ορισμό του ερευνητικού προβλήματος. Μόνο όταν το ερευνητικό πρόβλημα έχει οριστεί με σωστό τρόπο, τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποδειχθούν χρήσιμα
 • Θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους να αξιολογούν κριτικά διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες και να επιλέγουν την πλέον κατάλληλη μεθοδολογία για κάθε περίπτωση
 • Θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία μία έρευνα αγοράς – ορισμός του προβλήματος, σχεδιασμός εργαλείου συλλογής στοιχείων, επιλογή μεθόδου δειγματοληψίας, συλλογή στοιχείων, ανάλυση στοιχείων και σύνταξη αναφοράς των αποτελεσμάτων
 • Θα εξοικειωθούν με τις διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες ανάλυσης στοιχείων, που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αγοράς. Το μάθημα αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους να αξιολογούν κριτικά τα διάφορα στάδια μιας έρευνας αγοράς.

Χρηματοοικονομικη Αναλυση

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Το μάθημα ασχολείται με θέματα τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας του οικονομικού διευθυντή μίας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τη διαδικασία λήψης απόφασης για θέματα που αφορούν στο κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης όπως: διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση ρευστών διαθεσίμων, πιστωτική πολιτική, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις και λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση. Για το κάθε ένα από τα θέματα αυτά, εξετάζουμε βέλτιστες πρακτικές από διάφορες επιχειρήσεις και την επίπτωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού στην εταιρική κερδοφορία και ρευστότητα. Το μάθημα ολοκληρώνεται σε έξι διαλέξεις. Σε κάθε διάλεξη δίνεται υλικό προς μελέτη καθώς και μια μελέτη περίπτωσης ή άσκηση.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

 • Κατανοούν την έννοια του κεφαλαίου κίνησης και την επίδρασή του στην απόδοση της επιχείρησης.
 • Αναγνωρίζουν πως η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης επηρεάζει τη σχέση μεταξύ επιχειρηματικού κινδύνου και κερδοφορίας καθώς και ρευστότητας και κερδοφορίας.
 • Μπορούν να φέρουν εις πέρας μια ανάλυση ώστε να λάβουν αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.
 • Εξετάσουν και διαχειριστούν τη λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση της επιχείρησης.

Δημιουργικη Ληψη Αποφασεων

Περιγραφή

Το μάθημα επιδιώκει να αποδείξει στην πράξη ότι η δημιουργικότητα είναι μια δεξιότητα, η οποία διδάσκεται και μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα ενός manager να παράγει καινοτόμες ιδέες και λύσεις στα σύνθετα και ασαφώς ορισμένα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζει. Επειδή τα ασαφώς ορισμένα προβλήματα δεν είναι δυνατό να επιλυθούν με κάποιο ποσοτικό/υπολογιστικό τρόπο λόγω α) είτε της γενικής/ασαφούς διατύπωσης που τα χαρακτηρίζει (για να εκφράσει κάποιος κάτι ποσοτικά/μαθηματικά πρέπει αυτό να εκφράζεται με ακριβή/συγκεκριμένο τρόπο) β) είτε της μεγάλης πολυπλοκότητας που τα χαρακτηρίζει, με την έννοια ότι κάποιοι παράμετροι του εξεταζόμενου προβλήματος δεν μπορούν να εκφρασθούν με υπολογιστικό τρόπο, η αντιμετώπιση και επίλυση τους απαιτεί την εφαρμογή μιας τόσο δημιουργικής όσο και συστηματικής μεθοδολογίας, γνωστής ως «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δημιουργικής Λήψης Αποφάσεων».

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • διακρίνουν τα ασαφώς ορισμένα προβλήματα από τα σαφώς ορισμένα προβλήματα.
 • αναγνωρίζουν τα νοητικά εμπόδια στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης των ασαφώς ορισμένων προβλημάτων.
 • προσδιορίζουν το σωστό προς επίλυση ασαφές πρόβλημα.
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν μεθοδολογικά πλαίσια παραγωγής λύσεων.
 • θέτουν σωστά τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μετά την επίλυση των σωστών προβλημάτων.
 • αξιολογούν τις λύσεις που έχουν παράγει με σκοπό την επιλογή της καλύτερης αυτών.
 • λαμβάνουν έναν συνδυασμό από σημαντικές και λιγότερο σημαντικές αποφάσεις.

Τεχνικες Μεθοδοι Επεξεργασιας Μεγαλων Δεδομενων

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Αυτό το μάθημα επιλογής έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει τους φοιτητές EMBA σε μεγάλες έννοιες διαχείρισης δεδομένων, όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των μεγάλων εφαρμογών δεδομένων. Το μάθημα πρόκειται να καλύψει θέματα που σχετίζονται με τη μοντελοποίηση δεδομένων, SQL, επιχειρηματική ευφυΐα, αναλυτικά, εργαλεία οπτικοποίησης και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης δεδομένων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές EMBA θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάσουν μια σχεσιακή βάση δεδομένων
 • Χρησιμοποιήσουν SQL για να γράψουν απλά και κάπως περίπλοκα ερωτήματα
 • Σχεδιάσουν ένα απλό σχήμα αστεριού για μια αποθήκη δεδομένων και δημιουργήσουν αναφορές OLAP
 • Χρησιμοποιήσουν ένα δημοφιλές εργαλείο απεικόνισης για την ανάλυση δεδομένων
 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης δεδομένων επόμενης γενιάς

2η Περίοδος (Νοέμβριος - Ιανουάριος)

Επιλογής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Το μάθημα εξετάζει τον συνολικό κύκλο ζωής της διαχείρισης ενός έργου ή προγράμματος. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στον ορισμό και την επιλογή ενός έργου, την οργάνωση και τη δομική ανάλυση του έργου, τον χρονικό προγραμματισμό, τη διαχείριση πόρων και κόστους, καθώς και τον έλεγχο της εκτέλεσης και την αξιολόγηση της προόδου του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση μεθόδων χρονικού προγραμματισμού (CPM, PERT), την ανάλυση της σχέσης κόστους-χρονικής διάρκειας, την εξομάλυνση πόρων (resource levelling), καθώς και την εφαρμογή τεχνικών παρακολούθησης και ελέγχου (Earned Value) της εκτέλεσης των έργων και προγραμμάτων.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Να ορίζουν με συστηματικό τρόπο το αντικείμενο, το εύρος, τους στόχους και τη βασική δομή ενός έργου,
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές για την επιλογή του κατάλληλου έργου προς υλοποίηση,
 • Να σχεδιάζουν και αναλύουν την οργανωτική δομή του έργου (Δομή Ανάλυσης Εργασιών - WBS),
 • Να εκτελούν τον χρονικό προγραμματισμό του έργου με τις μεθόδους CPM και PERT,
 • Να προγραμματίζουν τις απαιτήσεις πόρων και να εφαρμόζουν τεχνικές εξομάλυνσης πόρων (resource levelling),
 • Να ελέγχουν την χρονική κατανομή του κόστους και να εφαρμόζουν τεχνικές για την επίσπευση (χρονική συμπίεση) του έργου,
 • Να εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές (Earned Value Method) για τον έλεγχο της προόδου του έργου,
 • Να εκτελούν τις κατάλληλες εργασίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Η καινοτομία είναι κριτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και γενικότερα την οικονομία σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Σήμερα, οι μάνατζερ καλούνται να καινοτομήσουν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης και, γενικότερα, η καινοτομία προβάλλεται ως μέσο για μια πιο βιώσιμη οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη. Καινοτομία σημαίνει πρωτοτυπία σε προϊόντα, διαδικασίες ή διοικητικές πρακτικές και συνδέεται με την άνοδο των κερδών λόγω της μοναδικότητας στην προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών κ.λπ. Δεδομένων των παραπάνω, είναι επιτακτική η ανάγκη οι ηγέτες και οι μάνατζερ των επιχειρήσεων να σκέφτονται δημιουργικά και να ακολουθούν διαδικασίες με τις οποίες αυτή η δημιουργική σκέψη να μπορεί να διοχετεύεται σε καινοτόμες δράσεις που αποδίδουν στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος μας είναι να γίνουν κατανοητοί οι όροι «καινοτομία» και «δημιουργικότητα» ως φαινόμενα και ως διαδικασίες στις επιχειρήσεις και οι τρόποι με τους οποίους τις διαχειριζόμαστε και τις ενισχύουμε για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Το μάθημα στοχεύει στο να ανοίξει το «μαύρο κουτί» της καινοτομίας και της δημιουργικότητας και να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες, πλαίσια και μεθόδους που θα τους διευκολύνουν στη βαθύτερη κατανόηση και τη διαχείριση της καινοτομίας.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να αναπτύσσουν την καινοτομία σε μία επιχείρηση με ένα σύνολο διαφορετικών τρόπων,
 • Να αξιολογούν τη απόδοση της επιχείρησης σε θέματα καινοτομίας και να προτείνουν ενέργειες που ενισχύουν την απόδοση της καινοτομίας,
 • Να αντιλαμβάνονται τη δημιουργικότητα ως φαινόμενο της επιχείρησης και να γνωρίζουν πώς αυτή μπορεί να αναπτυχθεί,
 • Να σχεδιάζουν επιχειρησιακές διαδικασίες που στηρίζουν τη δημιουργικότητα και τον μετασχηματισμό της σε καινοτομία
 • Να εφαρμόζουν μεθόδους και εργαλεία για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (όπως οι προσεγγίσεις καθοδηγούμενης δημιουργικότητας, ο κύκλος ζωής προϊόντων και τεχνολογίας, το Stage-Gate Model και τα 10 Types of Innovation).

Διοικητικη Λογιστικη

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στην χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών για τη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων.

Στο μάθημα εξετάζονται τα θέματα της κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργικών προϋπολογισμών, της ανάλυσης των αποκλίσεων που προκύπτουν από αυτούς, της ανάλυσης σχέσεων κόστους, όγκου, κέρδους, τιμής προϊόντος καθώς και των αποφάσεων που επηρεάζονται από τις σχέσεις αυτές και της αξιολόγησης τμημάτων μιας επιχείρησης.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να

 • καταρτίσουν, παρακολουθούν και ελέγχουν λειτουργικούς προϋπολογισμούς,
 • αναλύουν τις αποκλίσεις που προκύπτουν από αυτούς,
 • αναλύουν σχέσεις κόστους, όγκου, κέρδους, τιμής προϊόντος καθώς και τις αποφάσεις που επηρεάζονται από τις σχέσεις αυτές
 • αξιολογούν τμήματα μιας επιχείρησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-commerce)

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet και των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά την τελευταία δεκαετία έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επικοινωνίας μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων, επιχειρήσεων και πελατών-καταναλωτών, δημόσιας διοίκησης και πολίτη. Μέσα από έναν παγκόσμιο δικτυακό ιστό σε συνδυασμό με νέες τεχνολογικές υποδομές και επιχειρηματικά μοντέλα παρέχονται ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποτελεσματικότερη διαχείριση διεπιχειρησιακών διαδικασιών, άμεση διαδραστική επικοινωνία αλλά και διεκπεραίωση συναλλαγών με επιχειρηματικούς πελάτες, καταναλωτές και πολίτες με ηλεκτρονικά μέσα. Το συγκεκριμένο μάθημα καλύπτει ακριβώς τα θέματα αυτά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Η.Ε.) μέσα από μία επιχειρηματική προσέγγιση και αναφορά σε πολλαπλές μελέτες περίπτωσης (αρκετές μάλιστα Ελληνικές), δίνοντας έμφαση στον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης και χρήσης καινοτομικών εφαρμογών Η.Ε. καθώς και στην ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιοποιώντας το Internet.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και αρχές του Η.Ε. και τα κύρια ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική αξιοποίηση του.
 • να αποκτήσουν το αναγκαίο εννοιολογικό υπόβαθρο για να κατανοήσουν τα θέματα που αντιμετωπίζει το μάνατζμεντ της επιχείρησης μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον του Η.Ε.
 • να κατανοήσουν τις βασικές τεχνολογικές πλατφόρμες Η.Ε. και τη δυνατότητα αξιοποίησης τους (δίνοντας έμφαση στα ηλεκτρονικά καταστήματα).
 • να έχουν δυνατότητα αξιολόγησης του τρόπου που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σήμερα

Μαρκετινγκ Υπηρεσιων

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Ο τομέας των υπηρεσιών αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο και οι πρακτικές διοίκησης και μάρκετινγκ στον τομέα αυτό αναπτύσσονται ταχύτατα και εξελίσσονται συνεχώς. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ των υπηρεσιών συγκριτικά με το μάρκετινγκ των προϊόντων και τις επιπτώσεις αυτών στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στις πρακτικές διοίκησης και μάρκετινγκ. Ξεκινώντας από την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών και πώς αυτά επηρεάζουν βασικά στρατηγικά ζητήματα του μάρκετινγκ στις υπηρεσίες, συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα της υπηρεσίας, την εμπειρία πελάτη (customer experience), την αριστεία στις υπηρεσίες (customer service excellence), τη σημασία των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και του τρόπου διοίκησης αυτών (internal marketing) τις διαδικασίες παραγωγής της υπηρεσίας και την χαρτογράφηση αυτών (processes/blueprinting), την χαρτογράφηση της εμπειρίας του πελάτη (customer journey mapping) όπως επίσης και τη σημασία του χώρου παροχής της υπηρεσίας (atmospherics/s ervicescapes). 

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις πολυεπίπεδες συνέπειες των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών και να γνωρίζουν τους μηχανισμούς και τις τεχνικές διοίκησης αυτών.
 •  Να έχουν κατανοήσει την έννοια και τη σημασία της επικέντρωσης στην εμπειρία πελάτη (customer experience) και τους μηχανισμούς παροχής άριστης εμπειρίας στον πελάτη (customer service excellence).
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν και να αξιοποιήσουν customer journey maps
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν και να χρησιμοποιήσουν blueprints.
 • Να μπορούν να καταλάβουν την ισχύ των υλικών στοιχείων και του χώρου παροχής της υπηρεσίας στις γνωσιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές αντιδράσεις των πελατών και να γνωρίζουν τα εργαλεία εκείνα που θα τους επιτρέψουν να διοικήσουν τα στοιχεία που συνθέτουν το servicescape.
 • Να είναι εξοπλισμένοι με τη γνώση εκείνη που θα τους επιτρέπει να επιλέγουν τη βέλτιστη στρατηγική ανά περίπτωση και να γνωρίζουν πως να την υλοποιήσουν.

3η Περίοδος (Ιανουάριος - Μάρτιος)

Επιλογής

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και αναλύσει τα προϊόντα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, τους βασικούς κανόνες αποτίμησης τους, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των επιμέρους αγορών. Ειδικότερα, θα ασχοληθούμε με τις αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος, τις αγορές μετοχών, τις αγορές παραγώγων προϊόντων, και τις αγορές χρήματος. Έμφαση θα δοθεί στην έννοια, και σημασία, της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών και στην ανάλυση των ιδιοτήτων που πρέπει να πληρούνται για την ύπαρξή της, καθώς και σε πρόσφατες εξελίξεις στην ακαδημαϊκή έρευνα και στο ρυθμιστικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

 • Να έχουν την κατάλληλη γνώση να περιγράφουν, προσδιορίζουν, και αναλύουν τις βασικές αρχές των σύγχρονων αγορών χρήματος και κεφαλαίου
 • Να μπορούν να κατανοήσουν και να διακρίνουν μεταξύ διαφορετικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων, και φαινομένων που απαντώνται στην πράξη, όπως, για παράδειγμα, τις αιτίες πίσω από χρηματοοικονομικές κρίσεις, κ.λπ.
 • Να μπορούν να εφαρμόσουν τα υποδείγματα που συζητήθηκαν στις διαλέξεις για να ερμηνεύσουν και εξετάσουν συγκεκριμένα προβλήματα, όπως, για παράδειγμα, αποτιμήσεις διαφορετικών αξιογράφων, κ.λπ.
 • Να μπορούν να αναλύσουν και να κατανοούν τη δομή και αλληλεπίδραση των σύγχρονων αγορών, όπως, για παράδειγμα, τη δομή και αλληλεπίδραση των αγορών χρήματος και ομολόγων
 • Να μπορούν να συνθέτουν τις γνώσεις που απέκτησαν από τις διάφορες ενότητες, προκειμένου να εξηγήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαινομένων, όπως, για παράδειγμα, το πώς η κρίση στην αγορά τιτλοποιημένων ομολόγων στις Η.Π.Α. επέδρασσε στην χρηματοοικονομική κρίση στην Ε.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Στόχος του μαθήματος είναι να αναγνωρίσουν οι φοιτητές τη στενή σχέση μεταξύ διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής μάρκετινγκ και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας και ενός προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιεραρχική σχέση μεταξύ των στόχων της επιχείρησης, των στόχων του μάρκετινγκ και των στόχων της επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρουσιάζονται τα διαθέσιμα εργαλεία επικοινωνίας και οι τρόποι συνδυασμένης και αποτελεσματικότερης χρήσης τους. Επίσης, αναλύονται τα βήματα και η διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς του. Το μάθημα επικεντρώνεται σε κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στη μελέτη της διαφήμισης και εξετάζει τόσο τη στρατηγική όσο και τη δημιουργική πλευρά της. Αναλύονται επίσης και άλλα εργαλεία επικοινωνίας μάρκετινγκ όπως η προώθηση πωλήσεων, η προσωπική πώληση, οι δημόσιες σχέσεις, η ψηφιακή επικοινωνία κ.λπ. και η συνδυαστική χρήση τους στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης επικοινωνίας.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν την έννοια και τη σημαντικότητα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας και τη σχέση της με την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
 • Να κατανοήσουν τη λειτουργία της διαφήμισης και τη σχέση της με άλλα εργαλεία επικοινωνίας.
 • Να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τη διαδικασία σχεδιασμού ενός προγράμματος ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
 • Να κατανοούν τον ρόλο κάθε εργαλείου επικοινωνίας τόσο μεμονωμένα όσο και από την πλευρά μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής.
 • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα ενός σχεδίου ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
 • Να αναπτύσσουν δικά τους σχέδια ολοκληρωμένης επικοινωνίας και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα τους.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Η διοίκηση και οργάνωση πωλήσεων περιλαμβάνει τρία αλληλένδετα στάδια:. Το στάδιο του προγραμματισμού / σχεδιασμού του στρατηγικού προγράμματος πωλήσεων, της υλοποίησης και εφαρμογής του προγράμματος πωλήσεων και τέλος της αξιολόγησης και ελέγχου της απόδοσης των πωλήσεων.
Η δομή του μαθήματος είναι χωρισμένες σε έξι (6) ενότητες διαλέξεις/ ενότητες.

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Πωλήσεων. Case: Executive Insurance Company
 • Στόχοι Πωλήσεων. Case: Waters Chromatography
 • Καθορισμός Δύναμης Πωλητών. Case: Puritan Drug Co.
 • Πρόσληψη Πωλητών/ Εκπαίδευση Πωλητών/Αμοιβή Πωλητών/Αξιολόγηση Πωλητών.
  Case: recent Cleaner Co.
 • Υποκίνηση Πωλητών. Case: Bush Junes Cleaning Co.
 • Μοντέλα Πωλήσεων. Case: The Dunn Corporation
Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές

 • Θα έχουν γνώση των δραστηριοτήτων του στρατηγικού σχεδιασμού των πωλήσεων διαδοχικά.
 • Θα έχουν γνώση της αναγκαιότητας «συμμόρφωσης» του προγράμματος πωλήσεων με το πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης και
 • Θα μπορούν να διαπραγματεύονται σε θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση του προγράμματος των πωλήσεων, όπως:
  • Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού,
  • Εποπτεία πωλήσεων, Σχεδιασμός συστημάτων αμοιβής
  • Απόδοση πωλητών και
  • θα μπορούν να ελέγχουν και αξιολογούν τις δραστηριότητες του προγράμματος των πωλήσεων.

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή βασικών εννοιών, αρχών και μεθόδων σχεδιασμού και λειτουργίας σύγχρονων αλυσίδων εφοδιασμού επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο και τη σημασία της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τις συναφείς βασικές και υποστηρικτικές διαδικασίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των επιδόσεων και στη βελτιστοποίηση των αποφάσεων σχεδιασμού δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων, καθώς και στη διαχείριση της διανομής. Επιπλέον, το μάθημα ασχολείται με την εισαγωγή και αξιοποίηση των ICTs και των αναδυόμενων τάσεων στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες θα αυξήσουν την ικανότητα των φοιτητών να σχεδιάζουν και να εκτελούν βασικές και υποστηρικτικές λειτουργίες με στόχο την προσθήκη αξίας και την αύξηση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να σχεδιάσουν και εκτελέσουν τις βασικές και υποστηρικτικές λειτουργίες της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • να αποφασίσουν σχετικά με τον κατάλληλο τύπο εκμετάλλευσης της αλυσίδας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών και τις απαιτήσεις/περιορισμούς που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της αλυσίδας εφοδιασμού
 • να υιοθετούν μια συστηματική και ολιστική προσέγγιση με ταυτόχρονη εξέταση των ισχυρών αλληλεξαρτήσεων και των αντισταθμίσεων του κόστους μεταξύ των αλληλεξαρτώμενων επιχειρηματικών λειτουργιών
 • να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους/εργαλεία και αναδυόμενες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και των λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • να λαμβάνουν αποτελεσματικές αποφάσεις σε θέματα όπως ο σχεδιασμός παγκόσμιων δικτύων εφοδιαστικής αλυσίδας, η ανάπτυξη στρατηγικών offshoring, ο προσδιορισμός της βέλτιστης στρατηγικής διανομής, δεδομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της εταιρικής στρατηγικής κ.λπ..
 • να αναπτύξουν μετρικές και να εφαρμόσουν μεθόδους αξιολόγησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Πυρήνα του παρόντος μαθήματος αποτελεί η στρατηγική καινοτομία (strategic/ disruptive innovation). Είναι γεγονός ότι σε κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας λαμβάνουν χώρα στρατηγικές διασπαστικές καινοτομίες (strategic/ disruptive innovations), οι οποίες συχνά ξεκινούν από επιχειρήσεις εκτός κλάδου. Για παράδειγμα στον τραπεζικό χώρο έχουμε την επανάσταση του Fintech. Τραπεζικές υπηρεσίες μας προσφέρουν επιχειρήσεις από τον χώρο της τεχνολογίας (π.χ. Apple), του λιανεμπορίου ή ακόμα και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η τεχνολογία φέρνει επανάσταση στο λιανεμπόριο, αλλά και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δεν υπάρχει κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας που να μην αναπτύσσονται στρατηγικές καινοτομίες. Αυτές φιλοδοξούν να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού, συχνά εις βάρος των μεγάλων υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου (incumbents). Η αποτελεσματική ανταπόκριση σε στρατηγικές καινοτομίες είναι όρος επιβίωσης, ενώ τυχαία γεγονότα όπως η πανδημία του Covid-19 νομοτελειακά θα επιταχύνουν τις προσπάθειες δημιουργίας στρατηγικών καινοτομιών σε κάθε κλάδο.
Το μάθημα επιχειρεί να προσεγγίσει τα εξής ερωτήματα:

 1. Γιατί με βάση την εμπειρική έρευνα οι υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις ενός κλάδου (incumbents) συνήθως είτε αγνοούν είτε αντιδρούν λανθασμένα σε στρατηγικές καινοτομίες και συχνά γίνονται θύματά τους; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αδυναμία ανταπόκρισης ή τη λανθασμένη ανταπόκριση; Σε ποιο βαθμό ευθύνονται τα στερεότυπά τους, η οργάνωσή τους, τα συστήματά τους, οι υφιστάμενες ικανότητες και αξίες τους; Σε ποιο βαθμό ευθύνονται τα χρηματοοικονομικά εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων (IRR, NPV) ή και άλλοι παράγοντες;
 2. Ποιες είναι οι αποτελεσματικές στρατηγικές ανταπόκρισης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και πώς επιλέγεται κάθε φορά η πιο αποτελεσματική στρατηγική;
 3. Πώς οι υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις ενός κλάδου θα μπορούσαν να καινοτομήσουν στρατηγικά και να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα; Τι ηγετικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά, αξίες, συμπεριφορές, συστήματα θα πρέπει να αναπτύξουν προς τον σκοπό αυτό;
 4. Θα ήταν ιδεατό οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ενός κλάδου να μετεξελιχθούν σε μαθησιακές οργανώσεις (learning organizations), δηλαδή επιχειρήσεις που μαθαίνουν και ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις στρατηγικές καινοτομίες; Πώς, όμως, είναι αυτό εφικτό;
 5. Πώς σκέφτονται οι στρατηγικά καινοτόμοι (οι οποίοι συχνά είναι νεοφυείς επιχειρήσεις - startups), στην προσπάθειά τους να αλλάξουν τους κανόνες του παιχνιδιού σε μια αγορά; Τι είδους τεχνικές - τρόποι σκέψης είναι διαθέσιμες σε νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι φιλοδοξούν να καινοτομήσουν στρατηγικά (πχ blue ocean strategy, who/what/how thinking);
 6. Με δεδομένο ότι η εμπειρική έρευνα καταδεικνύει ότι οι στρατηγικά καινοτόμοι συνήθως αποτυγχάνουν, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι τους οδηγούν στην αποτυχία; Τι διδάγματα μπορούν να αντλήσουν οι καινοτόμοι από τη διεθνή εμπειρική έρευνα, ώστε να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους;
 7. Παρά την ελκυστικότητα της στρατηγικής καινοτομίας στην πράξη μερικές από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις δεν είναι καινοτόμοι αλλά μιμητές. Βεβαίως, η μίμηση συνήθως έχει μια αρνητική χροιά, όμως η δημιουργική μίμηση μπορεί να τους προσδώσει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να γίνει ένας δημιουργικός μιμητής; Ποια η διαδικασία; Ποια τα προβλήματα;

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχημένη παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα αποκτήσουν βαθιά γνώση των λόγων που οι υφιστάμενες επιχειρήσεις ενός κλάδου (incumbents) αγνοούν είτε αντιδρούν λανθασμένα σε στρατηγικές καινοτομίες που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο τους.
 • Θα κατανοήσουν τις πιο πρόσφατες θεωρίες και εργαλεία αναφορικά με τη στρατηγική καινοτομία που έχουν άμεση εφαρμογή στο χώρο εργασίας τους.
 • Θα αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής αμφισβήτησης των υφιστάμενων στερεοτύπων του κλάδου τους και του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησής τους.
 • Θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν, να προτείνουν και να υλοποιούν τις πιο ενδεδειγμένες κάθε φορά στρατηγικές ανταπόκρισης εκ μέρους των υφιστάμενων επιχειρήσεων.
 •  Θα κατανοήσουν τους τρόπους σκέψης και τις τεχνικές που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία στρατηγικών / διασπαστικών καινοτομιών.
 •  Θα θέσουν τις βάσεις ώστε να επινοήσουν οι ίδιοι τις δικές τους ιδέες στρατηγικής καινοτομίας.
 • Θα είναι σε θέση, όχι μόνο να συνεισφέρουν στο στρατηγικό διάλογο εντός της επιχείρησής τους, ποιoυς στόχους έχει η υλοποίηση μιας στρατηγικής καινοτομίας, αλλά και να γίνουν οι ίδιοι πρεσβευτές της.
 • Θα μπορούν να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι στρατηγικής είτε σε υφιστάμενες είτε σε νεοφυείς επιχειρήσεις

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Το μάθημά είναι δομημένο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA), οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και να μάθουν να χειρίζονται σωστά τα Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Δίνεται μία φρέσκια αλλά κρίσιμη οπτική στις ανθρώπινες λειτουργίες μέσα σε έναν οργανισμό και ανακαλύπτουμε μαζί με τους φοιτητές, υγιείς, ακριβείς και διορατικούς τρόπους να χειριστούμε και να χτίσουμε μία ικανή ομάδα, μία κοινότητα μέσα έναν οργανισμό/ εταιρεία χρησιμοποιώντας συστήματα και εργαλεία Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επιπλέον οι φοιτητές μαθαίνουν πως τα συστήματα και εργαλεία αυτά μπορούν να τους βοηθήσουν να κτίσουν ένα εξειδικευμένο, ολοκληρωμένο και πιστό ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό). Υπαλλήλους που επιβραβεύονται με διάφορους τρόπους και τους φέρονται δίκαια και με σεβασμό.

Ένας βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει (επιμορφώσει) σχετικά με τη στρατηγική σημασία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε έναν οργανισμό δεδομένης της αυξανόμενης πολυπλοκότητας και σημασίας στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Συγκεκριμένα εστιάζουμε στο συνδυασμό συστημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στοχεύοντας προστιθέμενή αξία στους οργανισμούς μέσω των προσλήψεων, διατήρησης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων τους. Αυτά τα συστήματα HRM περιλαμβάνουν επιλογή, μάθηση και ανάπτυξη, διαχείριση απόδοσης, συστήματα εργασίας υψηλής απόδοσης.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:
1. Θα έχουν κατανοήσει πως τα συστήματα ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να ευθυγραμμιστούν με το επιχειρηματικό πλαίσιο και τις οργανωτικές στρατηγικές προκειμένου να είναι αποτελεσματικές και να προσθέτουν αξία στον οργανισμό.
2. Θα μάθουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις κατάλληλες πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού. Να στηρίζουν, εκπαιδεύουν και εξελίσσουν τους υπαλλήλους και τις ομάδες μέσα σε μία εταιρεία ώστε να τους κάνουν αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και των μακροπρόθεσμων στόχων της.
3. Θα αναλύουν και να αναγνωρίζουν τις συνθήκες που προάγουν ένα αποδοτικό σύστημα εργασίας και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις αποφάσεις που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό (επένδυση) του οργανισμού.
4. Θα έχουν κατανοήσει την ανάγκη προσαρμογής μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού και πώς επιτυγχάνεται η εναρμόνιση  μεταξύ των συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού και άλλων οργανωτικών συστημάτων για την υποστήριξη της στρατηγικής του οργανισμού (εξωτερική προσαρμογή) και την προσαρμογή με την ευρύτερη επιχείρηση και οικονομικό περιβάλλον.
5. Θα επιμορφωθούν και εξοικειωθούν με τα ηθικά πρότυπα και τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού προωθώντας τη διαφορετικότητα, την ευημερία, την εταιρική ευθύνη και τη βιωσιμότητα.

4η Περίοδος (Μάρτιος - Μάιος)

Επιλογής

Αποτελεσματικη Διοικηση Εξαγορων, Συγχωνευσεων και Στρατηγικων Συμμαχιων

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (M&As) και οι Στρατηγικές Συμμαχίες (SAs) αποτελούν τους πιο διαδεδομένους τρόπους στρατηγικής ανάπτυξης. Μόνο το 2020 πραγματοποιήθηκαν περίπου 50.000 M&As και η αξία τους έφτασε παγκοσμίως τα 5 τρις δολάρια. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες ακαδημαϊκών, κατά μέσο όρο, το 40% του κύκλου εργασιών των εταιρειών στο άμεσο μέλλον θα προέρχεται από SAs με άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, ποσοστό το οποίο ανερχόταν σε 10% πριν από 15 χρόνια. Η διεθνής και ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα όπως και πολλές έρευνες κορυφαίων εταιρειών συμβούλων στρατηγικής και διοίκησης διατείνονται ότι ένα ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 50-80% των M&As και SAs τείνουν να αποτυγχάνουν να αποδώσουν τα αρχικά επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Και στην Ελλάδα κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, παρατηρήθηκε μια φρενίτιδα M&As και SAs, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον σε πολλούς κλάδους (τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, δημόσια διοίκηση, τουρισμός, υπηρεσίες υγείας, φαρμακοβιομηχανίες, εκπαίδευση, κ.λπ.).

Το συγκεκριμένο μάθημα έρχεται να καλύψει την ανάγκη που υπάρχει στην Ελληνική αγορά για τη διεξοδική κατανόηση του φαινομένου των M&As και SAs το οποίο επηρεάζει τις επιχειρήσεις, τους ίδιους τους εργαζομένους, ευρύτερα το ανταγωνιστικό περιβάλλον και την οικονομία. Το μάθημα είναι δομημένο στην βάση της πιο σύγχρονης παγκόσμιας ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας καθώς και στην εμπειρία που προέρχεται από την πραγματοποίηση ερευνών σε M&As και SAs. Θα χρησιμοποιηθεί μια σειρά από διδακτικές μεθόδους όπως διαδραστικές διαλέξεις, χρήση πολλαπλών ελληνικών ή διεθνών μελετών περιπτώσεων (case studies) εταιρειών, παιχνίδια ρόλων (role play and negotiation), προσομοίωση (simulation games), κ.λπ.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχημένη παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • Θα αποκτήσουν βαθιά γνώση των λόγων που πραγματοποιούνται Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (M&As) και Στρατηγικές Συμμαχίες (SAs) και των προσδιοριστικών παραγόντων και διαδικασιών επιτυχημένων M&As και SAs.
 • Θα προετοιμαστούν καλύτερα για τις αλλαγές που προκύπτουν μετά από M&As και SAS καθώς αυτές συχνά επηρεάζουν τους ίδιους.
 • Θα βάλουν τις βάσεις για μελλοντική ενασχόληση με τον συγκεκριμένο χώρο ακόμα και αν συνδέονται έμμεσα με αυτό (π.χ. σύμβουλοι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, κ.λπ.).
 • Θα αποκτήσουν γνώση των πιο πρόσφατων και προηγμένων θεωριών και εργαλείων M&As και SAS που έχουν άμεση εφαρμογή στο χώρο εργασίας τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡTΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Το μάθημα αυτό στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν μια ευρεία γνώση και κατανόηση της διαδικασίας και της πρακτικής διαχείρισης και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων. Ο κλάδος διαχείρισης επενδύσεων είναι παγκοσμίως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σύνθετους κλάδους που διαχειρίζεται συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Ο τομέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον χρηματοπιστωτικό τομέα παγκοσμίως, διαχειριζόμενος τις επενδύσεις ιδιωτικών και θεσμικών πελατών. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από την εκτίμηση της πραγματικής αξίας μιας επένδυσης σε χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία, με την χρήση μεθόδων που στηρίζονται τόσο στην προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών όσο και στη σχετική αποτίμηση. Κύρια θέματα που καλύπτονται είναι η εκτίμηση της απόδοσης και του κινδύνου μεμονωμένων επενδύσεων και χαρτοφυλακίων, η εκτίμηση των υπολειμματικών ταμειακών ροών που δημιουργεί μια επιχείρηση για τους μετόχους της και για το σύνολο των χρηματοδοτών της, μονοπαραγοντικά όσο και πολυπαραγοντικά υποδείγματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και η κατανομή περιουσιακών στοιχείων, ως βασική απόφαση στη διαδικασία διαχείρισης πλούτου.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να αντιλαμβάνονται έννοιες που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο και την απόδοση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων.
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές αποτίμησης χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται στην προεξόφληση ταμειακών ροών και στη σχετική αποτίμηση.
 • Να καταλαβαίνουν και να αναλύουν τους σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την αξία μιας επιχείρησης.
 • Να προτείνουν εναλλακτικές επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία αναλόγως των αναγκών των πελατών τους.
 • Να καθορίζουν κατά πόσο οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι αποτελεσματικές ή όχι.
 • Να είναι σε θέση να εκτιμούν την έκθεση σε συστηματικό κίνδυνο συγκεκριμένων επενδύσεων σε διάφορους παράγοντες κινδύνου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Το μάθημα αυτό εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) και της συνεχούς βελτίωσης. Η διοίκηση ποιότητας μπορεί να αποτελέσει για έναν οργανισμό το κλειδί τόσο για διαφοροποίηση όσο και για την απόκτηση στρατηγικού συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα θέματα που καλύπτονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι: οι έννοιες της ποιότητας, η εισαγωγή σε διάφορα πρότυπα και μοντέλα ποιότητας, η παρουσίαση εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας και την επίτευξη αριστείας καθώς επίσης και βασικά στοιχεία του κόστους ποιότητας. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να ιεραρχούν προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα και να εφαρμόζουν δράσεις ποιότητας. Στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος θα είναι εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 καθώς επίσης με τις αρχές και τα κριτήρια εφαρμογής του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM αλλά και του μοντέλου Επιχειρηματικής Ηθικής EBEN.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • θα έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα εφαρμογής των προγραμμάτων ποιότητας
 • θα έχουν εξοικειωθεί με τις προϋποθέσεις των προτύπων ποιότητας και τα κριτήρια διαφόρων μοντέλων ποιότητας,
 • θα μπορούν να εφαρμόσουν οι ίδιοι δράσεις βελτίωσης (improvement initiatives) και
 • να εντοπίσουν τρόπους προσέγγισης της ποιότητας μέσω της ανάλυσης μελετών περίπτωσης και καλών πρακτικών εφαρμογής συστημάτων Δ.Ο.Π.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Η διαπραγμάτευση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί γνώση, δεξιότητες και εμπειρία. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να προετοιμαστούν αποτελεσματικά, να δημιουργήσουν στρατηγικές διαπραγμάτευσης και να διαχειριστούν συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει να βελτιώσει τις δεξιότητες των φοιτητών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους άλλους, να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους καθώς και των αντιπάλων τους, και να ερμηνεύουν τις ανάγκες και στόχους (φιλοδοξίες) των αντιπάλων τους. Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε προσομοιώσεις διαπραγμάτευσης (παιχνίδια ρόλων), θα αξιολογούνται για την προσπάθεια τους και θα συζητούν την επίδοση τους με τους συμφοιτητές τους καθώς και τα εναλλακτικά σενάρια μέσω από τα οποία θα ήταν περισσότερο επιτυχημένη η διαπραγμάτευση.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα:

 1. Έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν θεμελιώδεις έννοιες και θεωρίες σε μία διαπραγμάτευση και να μπορούν να διαχειριστούν συγκρούσεις σε πραγματικές στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον
 2. Να είναι σε θέση να αναλύουν τη συμπεριφορά και τα κίνητρα των αντιπάλων καθώς και τις παραμέτρους του περιβάλλοντος της διαπραγμάτευσης και να ενσωματώσουν αυτές τις πληροφορίες και στη δική τους συμπεριφορά.
 3. Να αντιλαμβάνονται και να εκτιμούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εναλλακτικών ανταγωνιστικών συμπεριφορών και συνεργασιών.
 4. Να είναι σε θέση να ενσωματώνουν τη θεωρία και την εμπειρία από τις προσομοιώσεις διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη σε πραγματικές περιπτώσεις επαγγελματικής ή προσωπικής διαπραγμάτευσής ή και σύγκρουσης.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Οι οργανισμοί λειτουργούν, αναπτύσσονται και καλούνται να επιβιώσουν μέσα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Συνεπώς βασική προϋπόθεση επιβίωσης είναι η παρακολούθηση και προσαρμογή στις εξελίξεις και στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και η αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων, αφού το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικότερος παράγοντας επιτυχίας ενός οργανισμού. Τα επιτυχημένα στελέχη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις και να τις παίρνουν σοβαρά υπόψη τους στην άσκηση της διοίκησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση αποτελεσματικών τρόπων προσαρμογής σε αλλαγές που όλοι οι οργανισμοί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό καλούνται να αντιμετωπίσουν ώστε να επιβιώσουν. Η επιτυχής διεξαγωγή του μαθήματος βασίζεται τόσο στην παρουσίαση των βασικών αρχών διοίκησης αλλαγών με έμφαση τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και στην ανάλυση πρακτικών παραδειγμάτων με σκοπό την ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη και τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αλλαγές σε οργανισμούς με αποτελεσματικό τρόπο
 • Να κατανοούν την αναγκαιότητα της αφοσίωσής του ανθρώπινου δυναμικού στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν τις αλλαγές.
 • Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπους και οργανισμούς
 • Να είναι σε θέση να ελέγχουν και να αλλάζουν την κουλτούρα ενός οργανισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Περιγραφή του μαθήματος (syllabus):

Το μάθημα έχει ως σκοπό να αναδείξει με απλό και κατανοητό τρόπο την κεντρική σημασία της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων επιχειρηματικών πληροφοριών για την ανάπτυξη στρατηγικών και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές με βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής και, υιοθετώντας την οπτική γωνία του μη εξειδικευμένου χρήστη, επικεντρώνεται σε μελέτες περιπτώσεων σημαντικών διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων, όπως (ενδεικτικά) Aegean, Thomas Cook, Flybe και Carillion (οι περιπτώσεις αναφοράς ανανεώνονται κάθε χρόνο). Μέσα από τη διαχρονική ανάλυση δεικτών αποδοτικότητας, ρευστότητας και κεφαλαιακής δομής, σε συνδυασμό με άλλες επιχειρηματικές πληροφορίες, οι φοιτητές αντιλαμβάνονται μια σειρά από επιχειρηματικά γεγονότα και αποφάσεις, όπως πτώχευση επιχειρήσεων, αναδιάρθρωση υποχρεώσεων, στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις, απόσχιση κλάδου κ.λπ.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Υπολογίζουν χρηματοοικονομικούς δείκτες αποδοτικότητας, ρευστότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης, στη βάση πραγματικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων.
 • Εντοπίζουν χρηματοοικονομικές ενδείξεις, όπως αρνητική καθαρή θέση, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, υπερβολικό χρέος, ανεπαρκής ρευστότητα, παρατεταμένα αρνητικά αποτελέσματα, και να συσχετίζουν αυτές τις πληροφορίες με συγκεκριμένα εταιρικά γεγονότα και στρατηγικές.

Please enable the javascript to submit this form

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr | katialampropoulou@aueb.gr 
τηλ: 210 8203638 - 682
κιν: 6974026377

Log in