Ερευνητικά Εργαστήρια

Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (“Laboratory of Business Strategy”)  

Διευθυντής: Καθηγητής Β. Παπαδάκης
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής και ειδικότερα: α) Επιχειρησιακής Στρατηγικής (π.χ. διαμόρφωσης στρατηγικής, λήψης στρατηγικών αποφάσεων και υλοποίησης στρατηγικής, διαχείρισης στρατηγικών αλλαγών, ρόλου των στελεχών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, στρατηγικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, β) Στρατηγικής Διαπραγματεύσεων και διαχείρισης συγκρούσεων (π.χ. σχεδιασμός και υλοποίηση διαπραγματευτικών στρατηγικών, τακτικών, και πρακτικών, ανάπτυξη πολιτικών και διαπραγματευτικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας, χειρισμός συλλογικών διαπραγματεύσεων), γ) στρατηγικής, οργάνωσης και διοίκησης Διεθνοποιημένων Επιχειρήσεων (π.χ. κίνητρα για επέκταση, στρατηγικές διεθνοποίησης, διοίκηση πολυεθνικού δικτύου, ρόλοι θυγατρικών, έλεγχος και συνεργασία μητρικής εταιρίας και θυγατρικών), δ) Συστημάτων μέτρησης απόδοσης και διοίκησης της απόδοσης (π.χ. σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος μέτρησης της απόδοσης, εφαρμογή συστήματος διοίκησης της απόδοσης) και ε) Στρατηγικής Ανθρωπίνων Πόρων.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: Β 3966 - 12.12.2016
 
Χώρος Στέγασης: 101, 1ος Όροφος, Κτήριο Οδού Πατησίων 80
 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ("Electronic Commerce and Electronic Business – ELTRUN")

Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Δουκίδης
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» και ειδικότερα ηλεκτρονικό εμπόριο, τεχνολογίες/συστήματα/μοντέλα ηλεκτρονικού επιχειρείν, συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο (ηλεκτρονική τιμολόγηση), συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής, κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν, ψηφιακό μάρκετιγκ και κοινωνικά δίκτυα, υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, κοινωνική διάσταση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, τεχνολογίες/συστήματα/μοντέλα εφοδιαστικής αλυσίδας, ψηφιακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα, προσωποποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες, ανάλυση ευχρηστίας συστημάτων, επιχειρηματική αναλυτική λιανεμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν, τεχνολογίες πολυκαναλικού εμπορίου, ψηφιακός μετασχηματισμός, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: A 181 - 07.08.2001
ΦΕΚ Τροποποίησης: Β 4078 - 20.12.2016
 
Χώρος Στέγασης: 801, 8ος Όροφος, Κτήριο Οδού Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος
 

 
 
Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Ιωάννου
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης: λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων βελτιστοποίησης, επιχειρηματική αναλυτική (business analytics), εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, ανασχεδιασμός διαδικασιών, μέτρηση ή βελτίωση ποιότητας, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμός και διαχείριση συστημάτων παραγωγής, logistics και μεταφορών, εφοδιαστική αλυσίδα και διαχείριση της γνώσης.
 
ΦΕΚ Ίδρυσης: A 181 - 07.08.2001
ΦΕΚ Τροποποίησης: Β 3966 - 12.12.2016
 
Χώρος Στέγασης: 01, Ισόγειο, Κτήριο Οδού Τροίας

Please enable the javascript to submit this form

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62
email: mbaexecutive@aueb.gr | katialampropoulou@aueb.gr 
τηλ: 210 8203638 - 682
κιν: 6974026377

Log in